بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوپلاسما سینوویه در مزارع تخمگذار تجاری استانهای البرز و قزوین

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، کرج، ایران

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین شیوع سرمی آلودگی با مایکوپلاسما سینوویه در سطح مزارع تخمگذار تجاری استان البرز و قزوین صورت گرفت. تعداد
کل 2050نمونه ی سرمی بطور تصادفی از 41مزرعه تخمگذار تجاری (پنجاه نمونه خون از هر مزرعه) که اکثریت آنها سن بیش از 40هفته داشتند
در طول فصول زمستان و بهار جمع آوری شد. نمونه های سرمی جهت شناسایی آنتی بادی علیه MSبوسیله آنتی ژن تجاری )Soleil Co,France( MS
انجام شد و مزارعی که بیش از
18
به روش آگلوتیناسیون سرمی روی صفحه ( )SPAآزمایش شدند. آزمایش مجددا بر روی نمونه های مثبت با رقت
%10نمونههای سرمی آنها مثبت بودند از نظر آلودگی با MSمثبت قلمداد شدند. نتایج نشان داد که از مجموع 20فارم مورد بررسی در استان البرز، 10
مزرعه ( )%50مثبت و 10مزرعه دیگر ( )%50نیز منفی بودند. همچنین از مجموع هزار سرم مورد مطالعه نیز، 170نمونه ( )%17مثبت، 6نمونه ()%0/6
مشکوک و 824نمونه ( )%82/4منفی بود. از مجموع 21فارم مورد بررسی در استان قزوین، 7مزرعه ( )%33/3مثبت و 14مزرعه ( )%66/7منفی شدند.
از مجموع 1050سرم مورد مطالعه نیز، 201نمونه سرمی ( )%19/14مثبت، 6نمونه سرمی ( )%0/57مشکوک و 843نمونه سرمی ( )%80/28منفی
بودند. آنالیز آماری نشان داد ارتباط مثبت معنی داری بین گلههای مثبت و سویه مرغ تخمگذار تجاری (سویه LSLنسبت به سویه )Hy-Lineظرفیت و
تعداد سالن مرغداری وجود دارد ( .)P<0.05به نظر می رسد شیوع سرمی MSدر مزارع تخمگذار تجاری این دو استان بالا باشد و توجه بیشتر به امنیت
زیستی در این مزارع قابل توجیه باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroperivalence of Mycoplasma synoviae infection in commercial layer farms of Alborz and Qazvin provinces

نویسندگان [English]

  • P Haghighi Khoshkhoo, 1
  • G. Akbari-Azad, 1
  • J. Inanlo, 2
  • , M Masomi 2
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University,Karaj, Iran
2 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University,Karaj, Iran
چکیده [English]

This survey was carried out to determine the seroprevalence of Mycoplasma synoviae (MS) infection through
commercial layer farms in Alborz and Qazvin provinces. A total of 2050 serum samples from 21 commercial layer
flocks (50 samples from each farm), mostly over 40- week- old were collected during winter and spring seasons
randomly. The sera were experimented for detecting the antibody against Ms by Serum Plate Agglutination (SPA)
Test using commercial M. Synoviae antigen (Soleil Co., France). Positive reactions retested by SPA on 1/8 dilution
and the flocks with more than 10% of positive reactions were considered positive serologically.
The results showed that in Alborz province: 10 out of 20 (50%) farms were positive and 10 out of 20 (50%) farms
were negative. Also, 170 out of 1000 (17%) serum samples were positive, 6 out of 1000 (0.6%) were suspect and
824 out of 1000 (82.4%) were negative. In Qazvin province: 7 out of 21 flocks (33.3%) were positive and 14 out of
21 flocks (66.7%) were negative. Also, 201 out of 1050 sera (19.14%) were positive, 6 sera (0.57%) were suspect
and 843 sera (80.28%) were negative. Statistical analysis showed signifcant positive correlation between positive
flocks and strain (LSL strain serologically showed higher positive reaction rate compared to Hy-Line strain),
capacity of flocks and the number of houses in the farms (P<0.05).
It seems that the seroprevalence of Ms in layer flocks is high. However using MS live vaccine as intervention
strategy requires more detailed studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycoplasma synoviae
  • seroprevalence
  • Layer
  • Spa
  • Alborz
  • Qazvin