ایجاد استروس با استفاده از ترکیب کابرگولین و HCG در سگ های آنستروس نژاد تریر     

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، ارومیه، ایران

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، دانشکده دامپزشکی، ارومیه، ایران

چکیده

در این تحقیق، اثر تجویز خوراکی گابرگولین به عنوان یک داروی مهارکننده پرولاکتین در ایجاد استروس بارور در سگ های ماده مورد بررسی قرار
گرفت. برای این منظور تعداد  14قلاده سگ نژاد تریر با آگاهی قبلی از آنستروس بودن آنها انتخاب گردید. چهارقلاده به عنوان دامهای گروه کنترل و 10
قلاده ما بقی به عنوان دامهای گروه درمانی در نظر گرفته شدند. به تمامی سگ های گروه درمان محلول قرص خوراکی گابرگولین با دوز معمول  5µg/kgبه
صورت روزانه تا حدود  2روز پس از شروع پرواستروس و یا برای یک دوره حداکثر  42روزه تجویز گردید. دامهائی که متعاقب درمان،علائم پرواستروس
( )8/10را نشان دادند به دو زیرگروه تقسیم شدند. به چهارقلاده از سگ های مورد نظر  500واحد بین المللی از هورمون  HCGبه طریق عضلانی در
روز اول و سوم از زمان شروع استروس تزریق گردید. چهار قلاده سگ های فحل باقیمانده نیز درمانی دریافت ننمودند. نمونه خون از تمامی سگ های
مورد نظر در روز شروع آزمایش و نیز همزمان با شروع علائم رفتاری استروس هر یکروز درمیان جهت اندازه گیری میزان پروژسترون اخذ گردید. میزان
بروز استروس و نیز فاصله زمانی درمان تا شروع پرواستروس در سگ های تحت درمان مورد مقایسه قرار گرفت. وقوع پرواستروس در فاصله بین 21
الی  41روز (میانگین  29/5±6/5روز) از شروع تحویز دارو و دربین  80درصد از سگ های تحت درمان گزارش گردید (% .)P<5میانگین طول مدت
زمانی پرواستروس در بین دامهای تحت درمان  8/1 ± 6/7روز گزارش گردید. میانگین طول مدت زمانی استروس در دامهای زیز گروه )+(  HCGو نیز )-(
 HCGبه ترتیب  14/5±2/5روز ( 6الی روز )11و  10/7±1/8روز ( 8الی  )12روز گزارش گردید (% .)P<5میزان آبستنی برای هر دوگروه از سگ های
تحت درمان  50درصد بود.میزان توله زائی نیز پس از ثبت سوا بق زایش برای دامهای آبستن دامهای زیز گروه )+(  HCGو نیز )-(  HCGبه ترتیب
 3/5± 0/7و  4± 1/4گزارش گردید (% .)P<5در هیچ کدام از دامهای گروه کنترل علائم رفتاری استروس در طول مدت زمان درمان و یا آبستنی مشاهده
نگردید. به طور کلی نتایج حاصل تحقیق حاضر نشان داد که استروس نرمال و باروری در مراحل مختلف دوره ی آنستروس سگ های ماده با استفاده از
ترکیب تجاری و قابل دسترس کابرگولین که برای مصارف پزشکی زنان به کار برده می شود بدست می آید و تزریق هورمون  HCGدر روزهای اول و
سوم مرحله ی استروس هیچ گونه تاثیر قابل توجهی بر روی میزان آبستنی دام های تحت درمان ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Induction of estrus in anestrous Terrier by a combination of cabergoline and HCG

نویسندگان [English]

 • A. Rastegarnia, 1
 • M. Fatehfar 2
 • A Amirfallah 1
 • , N. Moradi 2
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia , Iran
2 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

In this experiment, the effect of oral administration of cabergoline, an anti-prolactin drug on induction of fertile
estrus in bitches was investigated. For this purpose, fourteen bitches from terrier breeds were used in the study
at their already determined periods of anestrous. Four dogs formed the control group, while 10 bitches were
treatment group. All treatment females were administered with recommended doses (5µg/day) of cabergoline
formulation marketed for use in women. An aqueous solution of cabergoline (casber, Pharmacia, Italy) was orally
administered until 2 days after the onset of proestrus or for a maximum of 41 days. The dogs with signs of proestrus
(8/10) following the treatment were assigned into two subgroups. Five hundred IU of HCG was intramuscularly
administered to four of these dogs on days 1 and 3 of estrus. The remaining 4 dogs were not treated with HCG.
Blood samples were taken once from all females during the frst days of treatment and then every other day
during the beginning the behavioral estrus to measure progesterone concentrations. Induced estrus rates and mean
treatment and proestrus durations of dogs in treatment were compared. In the treatment proestrus was induced
between days 21– 41 (mean: 29±6.5 days), in the ratio of 80.0 (p < 0.05). The duration of proestrus and oestrus
was found to be 8.1 ±1.9 (range, 6 to 11).
The duration of estrus in the HCG (+) and HCG (-) subgroups were found to be 10.1 ±1.8 (range9 to 11) and 14 ±
2.5 (range, 8 to 12) days, respectively. The conception rate in relation to the number of bitches responding to the
estrus induction treatment was similar, 50% (2 out of 4) and mean number of offspring in the HCG(+) and HCG(-)
subgroups were found to be 3.5 ± 0.6 and 4 ± 1.4 , respectively (p > 0.05). In control group, all the animals did not
show estrus behavior or pregnancy at the same period.
It has been concluded from this study that normal and fertile estrus can be induced more economically in bitches
during different stages of anestrous using cabergoline formulation marketed for use in women, and HCG injections
on days 1 and 3 of the estrus induced by this method had no positive effects on the pregnancy rates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • bitch
 • Estrus
 • cabergoline
 • HCG