گزارش یک مورد بروز ناهنجاری کوتاهی فک پایین همراه با شکاف کامل کام و انباشت سرومن در گوش یک رأس گوساله هلشتاین

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، بخش بیماریهای درونی دام بزرگ، تهران، ایران

2 دستیار تخصصی دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی ،بخش مامایی و بیماریهای تولیدمثل، تهران، ایران

3 دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتولوژی، تهران، ایران

4 دانش آموخته دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، تهران، ایران

5 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، کرج، ایران

6 دامپزشک بخش خصوصی

چکیده

شکاف کام یکی از اختلالات مادرزادی شایع در گوسالهها میباشد که ممکن است با سایر نقایص مانند لب شکری، کوتاهی فک، آرتروگریپوزیس و غیره
همراه باشد. گزارش حاضر بررسی یک مورد شکاف کامل کام همراه با کوتاهی فک پایین و انباشت سرومن در گوش در یک رأس گوساله هلشتاین
میباشد. این گوساله 47روز پس از تولد مورد معاینه قرار گرفت و جهت بررسی بیشتر عارضه به منظور کالبد گشایی ذبح شد. در کالبدگشایی علاوه بر
نقایص ذکر شده ادم و بزرگی عقدههای لنفاوی دستگاه گوارش نیز مشاهده گردید. طول شکاف کام 15سانتی متر و عرض آن 3سانتی متر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occurrence of brachygnathia inferior associated with Cleft palate and accumulation of serumen in the ear in a Holstein calf

نویسندگان [English]

  • , T Taghipoor Bazargani 1
  • R Youssef, 2
  • F. Sasani 3
  • E Sanaee, 4
  • F Mosakhani, 5
  • G. Faghanzadeh, 6
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of pathology, Faculty of veterinary medicine University of Tehran, Tehran, Iran
3 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Department of Pathobiology, Faculty of veterinary medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj,Iran
چکیده [English]

Cleft palate is one of the common congenital disorders in calves that might be associated with other defects such as harelip,
brachygnathia, arthrogryposis, etc. The objective of this study was to introduce brachygnathia inferior, cleft palate, accumulation of serumen in the ear in a calf. A Holstein calf with aformentioned abnormalities , 47 days after birth was clinically examined in a dairy herd in Tehran. After clinical examinations, necropsy was performed. At necropsy fndings, cleft palate with 15
cm length and 3 cm width was diagnosed. Enlargement and edema in the lymph nodes of digestive system were other congenital
defects. These defects have not been reported in a calf in the literature

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cleft palate
  • brachygnathia inferior
  • accumulation of serumen
  • calf