مقایسه دو روش درمان زخمهای آلوده به لارو مگس در سگهای ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم در مانگاهی، کرج، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، کرج، ایران

چکیده

بافتهای مرده و ترشحات زخمها باعث جذب مگس ها میشوند. در اثر تخم گذاری مگسها در زخم و نهایتا تبدیل تخم به لارو، زخم به لارو مگس آلوده
می شود که به آن میازیس زخمهای باز گفته می شود. مهمترین رکن در درمان میازیس، خارج کردن تمامی لاروها از زخم و کنترل عفونت می باشد.
تبدیل تخم به لارو قابل مشاهده تقریبا به 3روز زمان نیاز دارد و بنابراین پس از درمان اولیه، امکان آلودگی مجدد حتی در محیط عاری از مگس وجود
خواهد داشت.
این بررسی با هدف ارزیابی دو روش درمان شامل: -1استفاده موضعی از کرم پرمترین %5و خارج کردن مکانیکی لاروها و -2خارج کردن مکانیکی
لاروها بدون استفاده از پرمترین بر روی 8مورد از مراجعات کلینیک انجام شده است. در کلیه موارد پس از خارج کردن لاروها، درمان ضد میکروبی تا 5
روز ادامه یافت و جهت دور کردن حشرات از زخم، آموزش های لازم به صاحبان حیوانات داده شد. جهت ارزیابی هر یک از روشهای درمانی، وضعیت
آلودگی مجدد به لارو و وضعیت التیام زخم طی 3ویزیت بعدی با فواصل 3روزه بررسی و ثبت گردید.
نتایج این بررسی نشان داد که اگرچه استفاده از کرم پرمترین %5در درمان میازیس موثر بوده و باعث اطمینان از عدم آلودگی مجدد می گردد ولی باعث
طولانی شدن مراحل التیام می گردد در حالی که خارج کردن مکانیکی لاروها بدون استفاده از پرمترین کمترین میزان آسیب بافتی را ایجاد میکند ولی
امکان آلودگی مجدد به میاز وجود خواهد داشت. بنابر این در صورت استفاده از روش خارج کردن مکانیکی لاروها بدون استفاده از سموم موضعی، لازم
است حداقل 2ویزیت به فواصل 3روزه جهت اطمینان از عدم آلودگی مجدد به میاز انجام شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the two treatment protocols for wound myiasis in dogs referred to veterinary teaching hospital

نویسندگان [English]

  • S. Mohit Maf, 1
  • S.Sh.R Shojaei, 2
1 Department of clinical sciences, Faculty of veterinary medicine, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Department of pathobiology, Faculty of veterinary medicine, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Wound discharge and necrotized tissue are attractive for flies to lay their eggs on wounds. Open wound myiasis occurs when the
eggs convert to larva and they start to feed on debris and discharges of the wound. Complete removal of larva and controlling
the infection are the important steps for wound myiasis treatment. At least three days of hatching is required for converting the
eggs to larva. Re-infestation of wounds may occur, even in a fly free environment, as the flies lay their eggs on different days.
This study was conducted to compare the effectiveness of mechanical removal of maggots with or without application of
Permethrin 5% Cream on 8 dogs suffering from wound myiasis. To evaluate the effectiveness of the two treatment protocols,
re-infestation and wound healing were monitored on third, sixth and ninth days post treatment.
Results showed that, although Permethrin 5% cream will prevent the re-infestation of wounds by larva, but have some adverse
effects on wound healing. In comparison, mechanical removal of the larva without application of Permetrin will not prevent the
re–infestation while provide an optimal wound healing process.
According to the results, a minimum of two examinations with three days interval is necessary for the assurance of elimination
of all larvas for wound myiasis treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myiasis
  • Wound healing
  • Permethrin