بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، کرج، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی،گروه علوم درمانگاهی، کرج، ایران

3 دامپزشک بخش خصوصی

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده حسابداری و مدیریت، کرج، ایران

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر بیماری ورم پستان بالینی (تحت حاد و حـاد) بر باروری گاوهای شـیری هلـشـتاین می باشد.
به همین دلیل با مراجعه به یکی از دامداری های غرب استـان البرز از ابتـدای سال  87تا پایان بهار  89تعداد  1811رأس دام
مبتلا به بیماری ورم پستان بالینی تحت حاد و حاد که  1248راس قبـل از آبستن شدن و بقیه بعد از آبستنی دچار ورم پستان
شده بودند را به عنوان گروه مبتلا به بیماری و تعداد  1347رأس دام سالم را که فاقد هرگونه بیماری بودند را به عنوان گروه
کنترل از اطلاعات و سوابق موجود در گاوداری استخراج نمودیم و مورد بررسی قراردادیم. سپس اطلاعات جمع آوری شده را
با برنامه  SPSSآنالیز نموده و شاخص های تولید مثلی مختلف مانند فاصله ی زایش تا اولین تلقیح ) ،(DFSفاصله ی زایش تا
آبستنی ) (CCIو تعداد تلقیح به ازای آبستنی ) ،(S/Cدرصد آبستنی دام ها در فواصل مختلف زمانی(120و150روز) پس از زایمان
( )PP>150،PP >120رادر گروه دام های مبتلا به بیماری قبل از آبستنی ( 1248راس) نسبت به گروه کنترل بررسی نمودیم و
برای تعیین سطح معنا دار بودن اختلاف نتایج حاصله از آزمون های مختلفی مانند آزمون  Tنمونه های مستقل، مربع کای و آنوا
استفاده نمودیم. براساس نتایج به دست آمده در این مطالعه بیشترین میزان بروز بیماری ورم پستان در فصل تابستان و کمترین
میزان فراوانی در فصل زمسـتان بود ( .)P ≥ 0/001همچنین بیشترین میزان بروز بیمـاری در شهریور ماه و کمترین میزان در
اسـفند ماه بوده است ( .)P ≥ 0/001نتایج حاصله بیانگرنامطلوب بودن شاخص های تولید مثلی مورد بررسی در گروه دام های
مبتلا به ورم پسـتان قبل از آبستنی نسبت به گروه کنترل بود. تجزیه و تحلیل آماری نتایج بدست آمده نشان داد که در اغلب
موارد تفاوت معناداری بین دوگروه مبتلا به بیماری ورم پستان نسبت به گروه کنترل وجود دارد( .)P≥0/001بطوریکه در گروه
مبتلا به بیماری قبل از آبستنی در مقایسه با گروه کنترل  63:DFSروز در مقابل  43روز:، 203 CCIروز در مقابل  82روز:،S/C
 3/6در مقابل  % 31 :PP >1،120/8در مقابل  % 45 PP >:150،% 80در مقابل  % 88بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Clinical Mastitis on reproductive performance of Holstein cows

نویسندگان [English]

  • , M. Shams 1
  • M Farhoudi, 2
  • D Naseri, 3
  • Gh Babai, 4
  • O Ataee, 2
  • , A Pour ali 1
1 Department of Pathobiology, faculty of Veterinary medicine, Islamic Azad University, Karaj branch, Iran
2 Department of Clinical science, faculty of Veterinary medicine, Islamic Azad University, Karaj branch, Iran
3 Graduated from the faculty of Veterinary medicine, Islamic Azad University, Karaj branch, Iran
چکیده [English]

The objective of this study was to determine the effects of clinical mastitis on reproductive performance in Holstein dairy
cows in IRAN. Therefore we collected data from one large dairy farm (4200 dairy cows) from March 2008 until June 2010.
The animals were divided into two groups according to ccurrence of mastitis as follows: clinical mastitis cows which occurred
before pregnancy as group I (n = 1248), cows without any mastitis selected as control, group II (n = 1347), then collected
information were analyzed using SPSS.
various reproductive indices such as the days of calving to frst services (DFS), calving to conception interval (CCI) services
per conception (S/C), pregnancy percent in various intervals( 120 &150 days) after calving(PP<120,PP<150) and mastitis
prevalence in various seasons and months of the year were analyzed and compared with control group. Also the pregnancy
rate of services almost two months before and after mastitis was studied. Then we used T test, chi square and Anova test to
analyze two groups. Based on our results, in this study the great prevalence of mastitis was in summer and the least in winter
(P≥ 0.001).And also the great prevalence of mastitis was in September( Shahrivar )and the least was in march (Esfand)
(P≥ 0.001). Results indicated the undesirable reproductive indices in the mastitis cows compared with the control group.
Statistical analysis of results showed that there is a signifcant difference between two groups (mastitis vs control) (P≥ 0.001)
in the most instances, such as DFS ,CCI , S/C , PP<120 , PP<150 , as DFS: 63 days vs. 43 days, CCI: 203 days vs. 82 days,
S/C: 3.6 vs. 1.8, PP<120: 31% vs. 80%, PP<150: 45% vs. 88% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clinical mastitis
  • pregnancy percent
  • Reprodoctive Indice