بررسی تاثیر گیرنده های آلفا و بتا آدرنرژیک در تسکین درد ناشی از میدان های الکترومغناطیس

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، کرج، ایران

چکیده

در این مطالعه که بر روی 10گروه 6تایی موش انجام شده است با استفاده از 4دارو (یوهیمبین، زایلازین،پروپرانولول،سالبوتامول) نقش سیستم آدرنرژیک
در تاثیر میدان الکترومغناطیس بر حس درد مزمن بررسی شد.
موش ها در ابتدا به دو گروه تقسیم و گروه در معرض میدان به مدت یک هفته و هر روز، روزی یک ساعت در معرض میدان الکترو مغناطیس قرار گرفتند
و در ادامه هرکدام از داروها بصورت جداگانه و مستقل از هم بر روی هر دو گروه موش ها آزمایش شدند.
نتایج این پژوهش نشان داد یوهیمبین ( α2بلاکر) موجب کاهش معنی دار اثر ضد دردی میدان الکترومغناطیس و زایلازین ( α2آگونیست) موجب افزایش
معنی دار اثر ضد دردی میدان الکترومغناطیس می گردد، اما تجویز پروپرانولول ( β 1و β 2و β 3بلاکر) و سالبوتامول ( β 2آگونیست) هیچ تغییری در
اثر ضد دردی میدان الکترومغناطیس ایحاد ننمود.
این نتایج نشانگر خاصیت ضد دردی میدانهای الکترومغناطیس و نقش سیستم آدرنرژیک در تسکین درد توسط این میدانها می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the effect of Alpha and Beta adrenergic receptors on the Electro�Magnetic Field )EMF( analgesia

نویسندگان [English]

  • M.R Rahimnejad
  • R Hajikhani
Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This study has been performed on ten quintet groups of mice. In fact, the role of adrenergic system on the effect
of EMF on acute pain sensation has been examined treating with four drugs (yohimbine, xylazine, propranolol
and salbutamol). The animals were divided into two groups, the frst group were exposed to EMF (one hour in a
day for 7 days), whereas the second group weren’t exposed to EMF. Both groups were treated with the drugs (IP)
separately.
The results revealed that Yohimbin (α2 Blocker) decreased and Xylazine (α2 Agonist) increased the analgesic effect of EMF on chronic pain but Propranolol (β1, β2, β3 Blocker) and Salbutamol (β2 Agonist) didn’t show any
signifcant different in analgesic effect of EMF on acute pain.
In conclusion we can say that the EMF has the antinociceptive effect on the chronic pain threshold via adrenergic
system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • α Adrenergic
  • β Adrenergic
  • EMF
  • pain