بررسی تاثیر سیدر پس از تلقیح بر باروری گاوهای واکل پر تولید

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، کرج، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، کرج، ایران

چکیده

هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تاثیر استفاده از سیدر به مدت 7روز پس از تلقیح بر میزان باروری گاوهای پرتولید واکل بود. 60راس گاو پر تولید (45
کیلوگرم >پیک تولید) به صورت تصادفی به دو گروه درمانی و کنترل تقسیم شدند در حالی که همه آنها واکل (حداقل 4تلقیح ناموفق) بودند. گاوهای
گروه درمانی ( 30راس) 5روز پس از تلقیح سیدر دریافت کرده که یک هفته بعد اقدام به برداشت آن می شد. گاوهای گروه کنترل ( 30راس) هیچ گونه
درمانی دریافت نمی کردند. پارامترهای مورد نظر میزان آبستنی در اولین تلقیح و میانگین تعداد تلقیح تا آبستنی به دنبال استفاده از سیدر بود. میزان آبستنی
در اولین تلقیح به دنبال استفاده سیدر اختلاف معناداری در بین گروه درمانی ( )%46/7و کنترل ( )%26/7نداشت ( .)P=0/11میانگین تعداد تلقیح تا آبستنی
به دنبال استفاده سیدر نیز در گروه درمانی ( )1/06 ± 1/31اختلاف معناداری را در مقایسه با این مورد در گروه کنترل ( )1/16 ±0/98نداشت (.)P=0/10
نتایج مطالعه مشخص کرد که استفاده سیدر از روزهای 5تا 12پس از تلقیح موجب بهبود میزان باروری گاوهای پر تولید واکل نمی شود. (.)P >0/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of treatment with CIDR on conception rate of post inseminated repeat breeder high yielding dairy cows

نویسندگان [English]

  • . M KhodayariKamsorkh 1
  • .O AtaeeAmarlooei 2
  • .M. Farhoodi Moghadam 2
  • .B Salasel 2
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Vetrinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
2 Graduated from faculty of veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

The objective of this study was to evaluate the effect of post insemination supplementation with CIDR for 7 days
on conception rate in repeat breeder high yielding dairy cows.
High yielding cows (n=60) (Peak>45kg) were divided randomly into treatment and control groups while all were
repeat breeders (minimum 4 unsuccessful insemination). Treated cows (n=30) received a CIDR on day 5 post insemination which was removed after a week. Control cows (n=30) did not receive any treatment.
Considered parameters were pregnancy rate in frst service and the average number of service to pregnancy following the applications of CIDR.
Pregnancy rate in frst service following the applications of CIDR was not signifcantly different between treatment group (46.7%) and control group (26.7%) (P=0.11).
The average number of service to pregnancy following the applications of CIDR into treatment group (1.06±1.31)
was not signifcanty different compared to that for the control group (1.16±0.98) (P=0.10).
Results indicated that supplementation with CIDR from 5 to 12 days post-insemination does not improve conception rate in repeat breeder high yielding dairy cows (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • CIDR
  • conception rate
  • high yielding
  • Cow
  • repeat breeder