تعیین ارزش تشـخیصی پروتئـین های فاز حاد مثبـت و منفی شیر به عـنوان بیومارکـرهای جدید در تشخـیص ورم پـستان تـحت بالینی گـاو

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، کرج، ایران

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، کرج، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، گروه کلینیکال پاتولوژی، تهران، ایران

4 دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، تهران، ایران

5 دانشگاه آیووا، دانشکده دامپزشکی، گروه کلینیکال پاتولوژی و شرکت تحقیقاتی دارویی فایزر، گروتون، امریکا

چکیده

در حال حاضر، شمارش سلول های سوماتیک و کشت باکتریایی شیر به عنوان استاندارد طلایی در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاو در نظر گرفته
می شود. اما امروزه مشخص شده که حساسیت و ویژگی این آزمایش ها پایین است بنابراین در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاو نیاز به بیومارکرهای
جدیدی با حسـاسیت یالا است. پروتـئین های فاز حاد، پروتئین هایی هستند که که غلظت آنها در پاسـخ به التهاب افزایش (پروتئـین های فاز حاد مثـبت)
یا کاهش (پروتئین های فاز حاد منفی) می یابد. هدف از این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی پروتئین های فاز حاد مثبت (آمیلوئید ،Aآلبومین، آلفالاکتالبومین
و ایمونوگلوبولین ها) و منفی (بتالاکتوگلوبولین) شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاو است. تعداد 90راس گاو نژاد هلشتاین که از لحاظ بالینی سالم
بودند به طور تصادفی از 5گاوداری صنعتی استان تهران انتخاب شدند. از این تعداد، 52راس گاو بر اساس بالاتر بودن تعداد سلول های سوماتیک از cells/mL
130×1000و مثبت شدن نتیجه کشت میکروبی شیر حداقل یک کارتیه آنها در گروه گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی قرا گرفتند. غلظت آمیلوئید Aدر شیر
تام با استفاده از کیت الیزا و غلظت آلبومین، بتالاکتوگلوبولین، آلفالاکتالبومین و ایمونوگلوبولین ها در سرم شیر به روش الکتروفورز استات سلولز و دانسیتومتری
تعیین گردید. حسـاسیت، ویژگـی و نقطه برش هر پروتئین با استفاده از آنالیز راک محاسبه شد. میانگین و میانه غلظت آمیلوئید Aشیر، آلبومین، آلفالاکتالبومین
و ایمونوگلوبولین های سرم شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی به طور بسیار معناداری نسبت به گاوهای سالم بالاتر بود. غلظت آمیلوئید Aشیر در
نقطه برش ،1/6 mg/Lبالاترین درستی بالینی و غلظت بتالاکتوگلوبولین سرم شیر در نقطه برش ،2697/5 mg/Lپایین ترین درستی بالینی را در تشخیص ورم
پستان تحت بالینی گاو دارا بود. درستی بالینی آلبومین و ایمونوگلوبولین های سرم شیر نیز بالا به دست آمد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حساسیت و ویژگی
و درستی بالینی آمیلوئید Aشیر و برخی از پروتئین های سرم شیر نظیر آلبومین و ایمونوگلوبولین ها در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاو بالا است و امکان
دارد این اندازه گیری این بیومارکرها در آینده ای نزدیک جایگزین شمارش سلول های سوماتیک شود یا به عنوان یک آزمایش مکمل در کنار آن به کار رود تا با
تشخیص زودهنگام ازخسارت های هنگفتی که این بیماری به صنعت گاو شیری که یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشور است می زند تا حد زیادی کاسته شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the diagnostic value of positive and negative acute phase proteins of the milk as new and reliable biomarkers in bovine subclinical mastitis

نویسندگان [English]

  • S.H ShiraziBeheshtiha, 1
  • V. Rabbani 2
  • S Safi 3
  • , M Bolourchi 4
  • M Ameri, 5
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Department of Clinical Pathology, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
5 Department of Clinical Pathology, School of Veterinary Medicine, Iowa State University, USA - Pfzer Worldwide Research and Development, Groton, CT, USA
چکیده [English]

Currently, somatic cell count (SCC) and bacterial culture is considered as the golden and ultimate standard methods for diagnosis of bovine subclinical mastitis. However, SCC has a low diagnostic accuracy. Therefore, for
identifcation of infected animals new biomarkers with high diagnostic accuracy are needed. Acute phase proteins
(APPs) are proteins that are increased (positive APPs) or decreased (negative APPs) in response to inflammation.
The objective of this study was to determine the diagnostic value of the milk APPs for the diagnosis of subclinical
mastitis in dairy cows. A total of 90 clinically healthy cows were randomly selected. Of these, 52 cows were considered to have subclinical mastitis based on a SCC higher than 130 × 1000 cells/mL of milk and positive bacterial
culture results of milk samples obtained from at least one of the quarters. Milk amyloid A (MAA) concentration
was measured using a commercial ELISA kit and albumin, α-lactalbumin, β-lactoglobulin, and immunoglobulin
(Ig) were measured in whey samples by using cellulose acetate electrophoresis. Diagnostic sensitivity and specifcity and cutoff points for each test were determined via receiver-operating characteristics (ROC) analysis. Signifcant (P < 0.001) increases in the mean and median concentration of MAA, albumin, α-lactalbumin, and Ig were
found in the milk samples collected from cows with subclinical mastitis. MAA was the most accurate test with
a diagnostic sensitivity of 92.3% and specifcity of 92.1% at cutoff point of > 1.6 mg/L. The results of this study
showed that determination of MAA and some milk serum proteins such as albumin and immunoglobulins can be
used as potential and reliable biomarkers for the diagnosis of bovine subclinical mastitis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acute phase proteins
  • biomarker
  • subclinical mastitis
  • Milk
  • bovine