تعیین میزان شیوع BVDدر جنین های سقط شده گاوداری های استان تهران به روش واکنش زنجیره پلیمراز

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، کرج، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، کرج، ایران

3 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، کرج، ایران

چکیده

ویروس بیماری اسهال ویروسی گاوها ) (BVDVاز خانواده ی فلاوی ویریده و از جنس پستی ویروس می باشد این بیماری قادر به ایجاد عوارض
متفاوتی است و همواره به عنوان یکی از معضلات صنعت دامپروری مطرح می باشد. منبع اصلی عفونت حیوانات ( (Persistent infectionمیباشد. عفونت
می تواند از طریق جفت، ترشحات دستگاه تولید مثلی و حیوان PIانتقا ل یابد. این ویروس قادر به ایجاد عوارض تولید مثلی از جمله سقط، مرده زایی،
ناقص الخلقه زایی و ناباروری بوده که می تواند ضررهای اقتصادی فراوانی را به همراه داشته باشد. از آنجایی که از لحاظ بالینی تشخیص این بیماری
دشوار است بکارگیری روش های آزمایشگاهی متفاوتی از جمله تست واکنش زنجیره ای پلیمراز ( )RT-PCRبه منظور تشخیص دقیق الزامی است. با
توجه به اهمیت ویژه ی سقط جنین و لزوم شناسایی عوامل مسبب آنبه منظور کنترل خسارات اقتصادی ناشی از آنتحقیق حاضر صورت پذیرفت. در این
تحقیق 251نمونه جنین سقط شده ارجاعی از گاوداری های صنعتی استان تهران به آزمایشگاه به مدت یک سال موردبررسی قرار گرفت نمونه های مورد
آزمایش شامل بافت های کبد،کلیه،قلب و طحال جنین بود.بر اساس نتایج به دست آمده شیوع تقریبی سقط جنین ناشی از BVDدر استان تهران %25/2
و بر اساس فصل به ترتیب بهار ،%33/3تابستان ،%18پاییز ،%34/2زمستان %23/7بود، در نتیجه افدام جهت کنترل و ریشه کنی این بیماری با توجه به
خسارات اقتصادی سنگین، بسیار ضروری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of BVD in bovine aborted fetuses of dairy cattle herds by RT� PCR in Tehran province

نویسندگان [English]

  • A Badii, 1
  • F Mousakhani, 2
  • A Zolfaghari, 3
  • M Zafari, 3
  • , M Malekan 3
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine , karaj Branch, Islamic Azad University, karaj, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine , Karaj Branch, Islamic Azad University, karaj, Iran
3 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine , Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Bovine viral diarrhea disease virus (BVDV) from flaviviridae family and pestiviruses can cause reproductive complications including abortion, stillbirth, infertility, congenital defects and many other economic losses. Because
of diffcult clinical diagnosis, many laboratory methods including reverse transcriptase polymerase chain reaction
(RT-PCR) can be used to exact diagnosis.
In this study, 251 samples of aborted fetuses were referred from industrial dairy farms of Tehran province and
evaluated in a reference laboratory during one year. samples tested were tissues, including liver, kidney, spleen
and heart were the fetus.
Based on the results, the estimated prevalence of abortion due to BVD in Tehran province was 25.2% and based
on the season, respectively, spring 33.3%, summer 18%, atom 34.2%, winter 23.7%.
In order to reduce the prevalence of BVD abortions the following points should be noted: identifcation and elimination PIs, vaccination, application of bio-security principles and etc

کلیدواژه‌ها [English]

  • BVD
  • abortion
  • polymerase chain reaction
  • cattle
  • Infertility