بررسی ارتباط بین هیپوکلسمی تحت بالینی و گلوکز خون گاو شیری در دوره پس از زایش

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

3 گروه تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مشخص شده است که هیپوکلسمی عامل خطر برای بروز بسیاری از بیماریهای مهم شیردهی مانند کتوز می باشد. اختلال متابولیکی اصلی در بیماری کتوز
هیپوگلیسمی و هیپرکتونمی است که ممکن است هر دو بر روی سندرم بالینی تاثیر گذار باشند. در بسیاری از موارد شدت سندرم بالینی متناسب با درجه
هیپوگلیسمی است. این مطالعه با هدف بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی و ارتباط متقابل آن با میزان گلوکز خون پس از زایش دریک دامداری نمونه 2000
راسی شیری صنعتی در استان تهران صورت پذیرفت. به این منظور از 100راس گاو در سه مقطع زمانی خلال 12ساعت، 24ساعت و روز دهم پس از زایش
جهت اندازه گیری میزان کلسیم و گلوکز نمونه خون اخذ شد.
در مطالعه حاضر، فراوانی هیپوکلسمی تحت بالینی با نقطه برش dl /mg8در خلال 12ساعت اول پس از زایش، 24ساعت و در روز دهم پس از زایش به
ترتیب 51 ،37و 7درصد بود.
فراوانی موارد هیپوگلیسمی با نقطه برش g/ dl m35در همین دوره به ترتیب صفر، یک و هشت درصد بود.
بر اساس آزمونهای آماری انجام یافته، موارد هیپوکلسمی روز دهم پس از زایش، در این زمان میانگین گلوگز پایین تری نسبت به موارد طبیعی کلسیم دارند
.)p=0/017(
میزان کلسیم روز دهم پس از زایش با مقادیر گلوکز در این زمان همبستگی مستقیم دارد (.)p=0/000

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of subclinical hypocalcaemia and serum glucose correlation in postpartum period of dairy cow

نویسندگان [English]

  • A Shaghayegh, 1
  • S Azimpour, 2
  • M Sakha, 3
1 Department of clinical science , faculty of veterinary medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
2 Department of clinical Science, Faculty of veterinary medicine, Islamic Azad University, Babol branch,Iran
3 Department of large animal internal medicine, Faculty of specialized veterinary sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Hypocalcaemia is a risk factor for many important diseases such as ketosis, in the lactation period. Hypoglycemia
and hyperketonemia are the main metabolically disturbances in ketosis, which may affect the clinical syndrome. In
most cases, the severity of clinical syndrome is related to the level of hypoglycaemia. The aim of this study was to
evaluate the correlation between subclinical hypocalcaemia and serum glucose at postpartum period in a dairy farm
with 2000 cattle in Tehran province.
Blood samples were taken from 1000 cattle; serum glucose and calcium were measured within the frst 12 hours at
24 hours and 10 days postpartum.
In this study, the prevalence of subclinical hypocalcaemia with the cutting point of 8mg/dl was 37,51 and 7 percent,
respectively. For hypoglycaemia with the cutting point of 35mg/dl, the prevalence were 0,1 & 8 percent respectively.
Based on statistical tests: hypocalcaemia cases showed decreased in mean level of serum glucose, to compare with the
normal cases )P = 0.017(. Calcium concentration in 10 days postpartum showed correlation with the serum glucose
level at the same time )P= 0/0005(.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subclinical hypocalcaemia
  • dairy cow
  • Postpartum period