بررسی تاثیر تزریق hCGدر روز پنجم پس از تلقیح مصنوعی بر افزایش عیار سرمی پروژسترون و بهبود میزان باروری گاوهای هلشتاین

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تأثیر تزریق hCGدر روز پنجم بعد از تلقیح مصنوعی بر عیار سرمی پروژسترون گاوهای شیری و میزان آبستنی آنها بوده
است. بر همین اساس با مراجعه به یکی از دامداریهای استان قزوین 4٠راس دام غیر آبستن که فاقد هر گونه عوارض تولید مثلی بالینی بودند انتخاب شدند و
بطور اتفاقی در یکی از دو گروه تیمار شامل 19راس و گروه کنترل شامل 21راس دام قرار گرفتند.دام های گروه درمانی در روز پنجم پس از تلقیح مصنوعی
میزان 3٠٠٠واحد hCGداخل عضلانی و دام های گروه کنترل در همان روز میزان 5میلی لیتر سرم فیزیواوژی را دریافت کردند. علاوه بر این نمونه های
خون هر دوگروه به منظور اندازه گیری عیار سرمی پروژسترون به عنوان شاخصی در جهت تخمین میزان تاثیر hCGتزریقی در روز پنجم (قبل از تزریقات
hCGو سرم فیزیولوژی) و همچنین روز سیزدهم پس از تلقیح جمع آوری شدند. در هردو گروه تشخیص بارداری 4٠تا 6٠روز پس از تلقیح مصنوعی از
طریق آزمایش رکتال داده شد. متوسط عیار سرمی پروژسترون در روز 13پس از تلقیح مصنوعی در دو گروه درمانی و کنترل به ترتیب 7/72و 8/25نانوگرم
در میلی لیتر و درصد باروری در این دو گروه به ترتیب %31/6و %47/6بوده است. تجزیه و تحلیل آماری نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری در عیار
سرمی پروژسترون ومیزان آبستنی دو گروه درمانی و شاهد را نشان نداد (.)P<٠.٠

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the possible effects of administration of human chorionic gonadotrophin, at 5th day after AI, to improve conception rate and serum progesterone concentration in Holstein dairy cattle

نویسندگان [English]

  • , O Ataie 1
  • B Salasel, 1
  • A. Mehrabi 2
1 Derpartment of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

The objectives of this study were to determine the effect of administration of exogenous hCG 5 days after artifcial
insemination (AI) on serum progesterone concentration and conception rate in dairy cows.39 lactating dairy cattle
randomly allotted to 2 experimental groups: Treated group included 19 dairy cows that received 3000IU hCG on day
5 after AI and non treated (control) group included 21 dairy cows that only received 5ml normal saline 5 day after AI.
Blood sampling obtained on day 5, before administration of exogenous hCG and normal saline, and also on day 13
after AI to measure serum progesterone concentrations. Pregnancy diagnosis was performed by rectal palpation 40-
60 days after AI. On day 13 average serum progesterone concentrations were 7.72ng/ml and 8.25ng/ml in hCG and
control groups respectively. Pregnancy proportion in hCG and control groups were 31.6% and 47.6% respectively.
Statistical analysis of results did not show any signifcant difference between two groups in respect to pregnancy
proportion or progesterone concentrations (p>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • HCG
  • dairy cattle
  • conception rate
  • progesterone