شناسایی مولکولی باکتری های E.coliانتروتوکسیژنیک جدا شده از گوساله های مبتلا به اسهال استان البرز درسال1

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

3 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

باکتری اشریشیا کولی انتروتوکسیژنیک ( )ETECمعمول ترین نوع کلی باسیلوز در گوساله هاست که باعث بروز اسهال می شود. مهمترین عوامل مرتبط با
بیماری زایی ETECتوانایی چسبیدن به انتروسیت ها به خصوص از طریق فیمبریه K99و F41و تولید انتروتوکیسن های مختلف به خصوص انتروتوکسین
مقاوم به حرارت Stاست. در مطالعه حاضر حضور باکتری ETECدر بین E.coliهای جدا شده از موارد اسهال در گوساله های زیر یک ماه در استان البرز
بررسی شد. برای این منظور مطالعه مولکولی بر روی سه ژن حدت K99، F41و Staمربوط به عوامل بیماری زای ETECطی دوره زمانی خرداد تا آذر 1389
انجام گرفت. بر این اساس در بین E.coli 60جداسازی شده، شش مورد ( )%10باکتری ETECشناسایی شد. همه نمونه های مثبت از نظر سن، کمتر از یک
هفته و پنج مورد ( )%83/3نیز سن کمتر از چهار روز داشتند. تمام ETECهای شناسایی شده واجد هر سه ژن حدت بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular detection of diarrheagenic entrotoxigenic escherichia coli (ETEC) from calves fecal samples in Alborz province

نویسندگان [English]

  • H Pourtaghi-shotorban 1
  • V Dahpahlevan 2
  • A. Shaghayegh 3
  • A Badiee 3
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad university, Karaj Branch, Iran
2 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad university, Karaj Branch, Iran
3 Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad university, Karaj Branch, Iran
چکیده [English]

Entrotoxigenic Escherichia coli (ETEC) infection is one of the most common type of calves colibacillosis. The main
virulence attributes to ETEC are adhesions (especially K99 and F41 fmberia) and neurotoxins (specially heat stable
toxin). In the present study we detected ETEC from E.coli that were isolated from diarrheic calves at 1-30 days old
in Alborz province. Therefore, we conducted molecular study based detection of virulence genes K99, F41 and Sta
during May to November 2010. Among 60 isolated E.coli from calves diarrhea six (10%) ETEC were detected. All
the positive cases were calves with less than 7 days old, which 5 cases (83/3) were less than 4 days old. All detected
ETEC possed three virulent genes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ETEC
  • Calves diarrhea
  • mPCR