بررسی میزان شیوع کوکسیدیوز در تعدادی از گاوداریهای صنعتی استان البرز

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

کوکسیدیوز یکی از رایج ترین عفونت های روده ای در گوساله های جوان دراکثرکشورهای دنیا می باشد که توسط گونه های مختلف آیمریا ایجاد می گردد.
این تک یاخته ها (آپی کمپلکسا،خانواده آیمری ئیده) لوله گوارشی اغلب دامهای اهلی را مورد تهاجم قرار می دهند. این بیماری به علت ایجاد اسهال های
شدید به خصوص اسهال خونی سبب کاهش راندمان و بازده اقتصادی در گاوداریهای صنعتی می گردد. تاکنون 15گونه آیمریای مختلف در گاو شناسایی
شده است که 2گونه آیمریا بوویس و آیمریا زورنی کاملا بیماریزا و کشنده هستند.
در این بررسی 3دامداری در استان البرز انتخاب شدو 100نمونه مدفوع گوساله و گاو اخذ گردید. نمونه های مدفوع مستقیما از رکتوم یا بلافاصله بعد از
دفع و از سطح آن جمع آوری و درون ظرفهای مخصوص درب دار ریخته شده و مقداری بی کرمات پتاسیم 2/5درصد به آن اضافه می شد و همراه با ثبت
مشخصات نمونه، جهت آزمایش انگل شناسی به آزمایشگاه ارسال و مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین میزان آلودگی از روش شناورسازی با لوله های
کلیتون - لین استفاده شد.
نتـایج حاصل حاکی از آن بود که میزان شیوع آلودگی آیمریایی در 3دامداری مورد مطالعه %1/63 ،%3/33و صفر بوده است. نتایج مثبت آلودگی تماما در
گوساله های زیر 3ماه بود. این نتایج بسیار نزدیک با نتایج بررسی رضوی و همکاران که در گاوهای شهرستان شیراز انجام گرفته است، می باشد. کم بودن
آلودگی آیمریایی در گاوداریهای مورد بررسی به دلایل مختلف همچون سن دام ها، خصوصیات فردی و مدیریت مناسب پرورش در این دامداریها ازتباط
دارد که مشاهدات میدانی بیانگر آن بود که عامل آخر از مهم ترین علل پائین بودن میزان آلودگی می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the prevalence of Bovine Coccidiosis in some Dairy Farms at Alborz Province(Iran)

نویسندگان [English]

  • ,S.Sh.R Shojaei 1
  • ,A Shaghayegh 2
  • ,A Ahmadi 3
1 Department of Pathobiology,Faculty of Veterinary Medicine,Islamic Azad University,Karaj Branch
2 Department of Clinical Sciences,Faculty of Veterinary Medicine , Islamic Azad University,Karaj Branch
3 Faculty of Veterinary Medicine,D.V.M Graduate, Islamic Azad University, Karaj Branch
چکیده [English]

Coccidiosis is one of the common intestinal infections in calves worldwide. Different Species of Eimeria protozoans
causes coccidiosis in dairy farms. These protozoa live in intestinal epithelial cells and its life cycle in intestine causes
severe diarrhea in young calves. 15 different Eimeria spp. Had been recognized around the world which E.bovis and
E.zurnii are the most virulent.
In this study, 3 dairy farm at Alborz province in Iran were studied.100 faecal samples were taken and after sporulation
of those in 2.5% potassium bichromate presence of Eimerial oocysts were surveyed by using Flotation method such
as Clayton-Layn and Modifed Mc master techniques. The results showed that infection were only in calves, Mean
infection rate was 2%,which this rate is near the results of Razavi and colleagues studies in dairy farms of Shiraz
region but is less than Yakhchali study in Sanandaj Province of Iran.
All Positive calves in our study were under 3 months of age. The low infection rate in this study is related to animal’s
age, individual characteristics and good management of farms, but the latter is probably more important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bovine
  • Coccidiosis
  • dairy farms
  • Alborz
  • Iran