بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با سالینومایسین در جوجه های گوشتی مبتلا بهکوکسیدیوز تجربی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

کوکسیدیوز در ماکیان به عنوان یکی از مشکلات مهم پرورش متراکم طیور در دنیا محسوب شده و به منظور پیشگیری و درمان آن از داروهای متعددی استفاده
می گردد. یونوفورها عمده ترین داروهای ضدکوکسیدیوز بوده و سالینومایسین در صنعت طیور کشور به عنوان داروی کوکسیدیواستات مصرف گسترده ای
دارد، این بررسی به منظور نشان دادن تأثیرات مسمومیت زای دوزهای بیش از حد نرمال این دارو در جوجههای گوشتی مبتلا به کوکسیدیوز تجربی بر اساس
یافته های هیستوپاتولوژیک صورت گرفته است.
به منظور اجرای این تحقیق 50جوجه یک روزه نژاد کاب 500به صورت تصادفی به 5گروه ده تایی (کنترل مثبت، کنترل منفی و گروه های درمانی یک،
دو و سه) تقسیم شدند.
تمامی جوجه ها با سوش ایمریا متشکل از %50ایمریا تنلا، %25ایمریا ماکسیما، %15ایمریا آسروولینا، %10ایمریا نکاتریکس و به طریق خورانیدن 100لاندا
(معادل 10.000اُاُسیست) به هر جوجه، آلوده شدند.
گروه کنترل مثبت به عنوان گروه دریافت کننده دوز پیشگیری سالینومایسین( )75 ppmانتخاب گردید. جوجه ها در گروه های درمان یک، دو و سه هر یک به
ترتیب دوزهای 300 ،150و ppm 600از دارو را دریافت نمودند و جوجههای گروه کنترل منفی نیز پس از آلودگی دارویی دارو دریافت نکردند.
ً علائم ظاهری مسمومیت در جوجه های تلف شده و نیز علائم مشاهده شده در سایر جوجه ها پس از کالبدگشایی دقیقا بررسی و ثبت گردید. از هر یک از
اندام های داخلی نمونه برداری انجام شد، تا پس از تهیه اسلاید میکروسکوپی مورد بررسی ریز بینی قرار گیرد.
طبق نتایج به دست آمده در این تحقیق مشخص گردید که افزایش دوزهای سالینومایسین به شدت دپرسیون و فلجی را در سطح گله افزایش داده، و منجر به
کاهش اشتها میگردد. علائم مسمومیت در جوجه ها شامل ژولیدگی و افسردگی، فلجی، تحلیل عضلانی شدید، افتادگی بالها و گردن و همچنین اسهال سبز بود.
طبق مشاهدات میکروسکوپی، افزایش دوز داروی سالینومایسین به طور چشمگیری از تخریب ویلی ها و مخاط روده توسط ایمریاها جلوگیری می کند، اما
به شدت بازده و راندمان پرورشی را تحت تأثیر قرار می دهد. تورم حاد سلولی در جدار لوله های ادراری ( )ACSو نکروز حاد لوله های ادراری ( )ATNاز
یافته های پاتولوژیک بارز در کلیه ها بوده است.
با افزایش دوز دارو تخریب بافتی به شدت افزایش یافته و یافته های میکروسکوپی پرخونی و خونریزی را در اکثر بافت ها به همراه نکروز و تجمع سلول های
آماسی را نشان می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological survey on Salinomycin toxicity in broiler chickens infected by experimental coccidiosis

نویسندگان [English]

  • F. Moayer 1
  • Sh Shojaei, 1
  • H. Hosseini 2
  • M Esfandyari, 3
1 Department of Pathobiology, faculty of Veterinary medicine, Islamic Azad University, Karaj branch, Iran
2 Department of Clinical science, faculty of Veterinary medicine, Islamic Azad University, Karaj branch, Iran
3 Graduated from the faculty of Veterinary medicine, Islamic Azad University, Karaj branch, Iran
چکیده [English]

Coccidiosis is a signifcant problem in the industrial poultry raising systems and several drugs are being used in order
to prevent and treat this problem. Ionophores are the most common anticoccidials drug. Salinomycin has an extreme
use in Iran poultry industry as a coccidiostat drug, this study has been performed to evaluate toxicity effects of its
overdoses in broiler chickens infected by experimental coccidiosis on the basis of histopathological fndings.
50 female Cobb-500 day-old chicks randomly divided in 5 groups (control positive, control negative and treatment
1, 2 and 3).
All chickens were infected by Eimeria strains included 25% E.tenella, 40% E.maxima, 20% E.acervulina and 15%
E.necatrix in oral administration of 100 (equal to 10000 Oocysts).
Control positive group was received preventing dose of Salinomycin (75 ppm). Chickens in treatment groups 1, 2
and 3 received 150, 300 and 600 ppm of drug respectively and in negative control group no drug was added after
contamination.
During the study, external symptoms and necropsy fndings were exactly evaluated. The tissue samples were fxed
in neutral buffered 10% formalin, routinely embedded in paraffn and stained with H&E.
Results indicated that higher doses (up to 75 ppm) of Salinomycin increase depression and paralysis.
Toxicated chickens were depressed and muscles atrophy, falling down of wings and neck and also green diarrhea
were observed obviously.
Macroscopic examination confrmed that enhancement the dose of Salinomycin signifcantly prevent intestinal
villi and mucous destruction due to Eimeria invasion, but influence growing performance considerably.
Acute Cell Swelling (ACS) in proximal tubules and Acute Tubular Necrosis (ATN) were obvious pathologic fndings in kidneys. Microscopic fndings indicate congestion and hemorrhage in the majority of tissues with necrosis
and accumulation of inflammatory cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coccidiosis
  • Salinomycin
  • Toxicity
  • Histopathological fndings