شناسایی سریع گونه های مختلف مایکوباکتریوم ها در بیماری سل

نویسندگان

عضو هیئت علمی بخش سل و تحقیقات ریوی، انستیتو پاستور ایران

چکیده

بیماری سل میان انسان و دام مشترک است. در توصیف بیماری سل همین بس که ۲۰میلیون نفر مبتلا به آن در جهان وجود دارد و هر ساله 5میلیون نفر به این
رقم افزوده میگردد. مردم مناطق محروم جهان بیشترین قربانیان سل به شمار میروند. بیماری سل در گاو با ایجاد توبرکلهای پیشرونده در اندامهای مختلف
بدن مشخص می گردد. علاوه بر گاو، انسان، بز و خوک نیز نسبت به آلودگی با عامل مسبب سل گاوی حساس بـوده و گوسفنـد و اسـب نوعی مقاومت
طبیعی را نشان می دهند. سه گونه باسیل سل بعنوان عامل بیماری در حیوانات خونگرم شناخته شده اند که گونه سل انسانی (مایکوباکتریوم توبرکولوزیس)
و گاوی (مایکوباکتریوم بویس) خیلی به یکدیگر شبیه هستند ولی گونه مرغی از جهات مختلف با دو گونه انسانی و گاوی تفاوت دارد و بخوبی قابل تمایز
است. شناسایی گونه های مختلف مایکو باکتریوم با روشهای بیوشیمیایی و فنوتیپی وقت گیر و دشوار می باشد، ضمن اینکه استفاده از این روشها مشکلات
تشخیصی را برای شناسایی تعدادی از این گونه ها ایجاد نموده است. امروزه روشهای سریع تشخیص مولکولی نوع سویه مایکوباکتریوم آلوده کننده جوامع
انسانی از جایگاه مهمی در اپیدمیولوژی و کنترل بیماری سل برخوردار می باشد، لذا در این راستا شناسایی نوع سویه منتشره در هر منطقه میتواند دید خوبی
از لحاظ اپیدمیولوژی مولکولی این بیماری برای هر جامعه ایجاد نماید.این مورد در شناسایی کلیه موارد آلوده کننده مایکوباکتری (آتپیکال و توبرکلوزیس)
اهمیت دارد.اخیرا تکنیکهای مانند هضم آنزیمی یا )RFLP( Restriction fragment length polymorphismو استفاده از پروبهای اختصاصی در تشخیص
مایکوباکتریومها کارایی زیادی پیدا کرده اند. با استفاده از این روشها به راحتی میتوان نمونه های مشکوک به سل انسانی ویا حیوانی را در عرض یک روز
از نظر وجود مایکوباکتری و همچنین تعیین گونه آن دقیقا مورد بررسی وتایید قرارداد. بدیهی است تشخیص سریع عفونتهای مایکوباکتریایی میتواند کمک
شایانی به کاهش شیوع این بیماری در کشور بنماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rapid diagnosis of different mycobacterial species in Tuberculosis

نویسندگان [English]

  • , E Jabbarzadeh
  • M Saif,
Department of Mycobacteriology, Pasteur Institute of Iran
چکیده [English]

Transmition of tuberculosis between man and livestock is quite common. In the world tuberculosis is described
to be present in 20 million people. and every year 5 million people is added to this fgure. People living in poorer
areas are more in danger of the tuberculosis. Tuberculosis has been diagnosed in cows with dilapidated tubercles
in various organs. In addition to the cow, man, goats and pigs are sensitive to bovine tuberculosis, sheep and horses
show a kind of natural resistance.
Three types of Mycobacterium tubercule bacilli have been recognized among warm blooded animals , which
human tuberculosis species (Mycobacterium tuberculosis) and bovine species (Mycobacterium bovis) are very
similar to each other but a kind of chicken species is different.
Identifcation of different mycobacterial species with biochemical and phenotypic methods is time-consuming
and diffcult, and using these diagnostic methods created some problems to identify some of these species. Today
rapid molecular diagnostic methods for mycobacterial species which infected human communities have important
position in epidemiology and control of tuberculosis. Therefore, the recognition of the strain types in every region
reveals the usefull information about the disease for every society. This issue in identifying all cases infected with
the mycobacterial strains (Atypical and TB) is very important.
Recently some techniques such as Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) and the use of specifc
probes in the diagnosis of mycobacterial strains have much effciency. By using these methods one can easily take
samples from suspicious humans or animals and in one mycobacterial infection and species identifcation can be
performed. It is obvious that quick diagnosis of mycobacterial infections can help to reduce the disease in the
country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycobacterium
  • Tuberculosis
  • Rapid Detection