گزارش آسیب شناسى کلى باسیلوز سپتى سمیک در بره ها

نویسندگان

چکیده

در تاریخهاى 14و 21بهمن و 3اسفند سال 1388لاشه 4راس بره که با علائم اختلال در فعالیت دستگاه گوارش تلف شده بودند به بخش کالبد
گشایى بیمارستان دامپزشکى مردآباد ارجاع داده شد. در کالبدگشایى ضایعات ماکروسکوپیک نظیر خونریزى از نوع پتشى و اکیموز در لبه دریچه هاى
قلب و پریکارد، هموپریکارد، ضایعات گل کلمى به رنگ قرمز تیره بر روى اپیکارد، رنگ پریدگى وسیع در بافت میوکارد، هیدروتوراکس و آتلکتازى
وسیع و پراکنده در ریه مشاهده گردید.در محوطه بطنی علاوه بر آسیت و تجمع مایع زرد رنگ و ژلاتینى منعقد شده، گاستریت موکوسى وسیع با میزان
فراوانى از لخته هاى شیر به همراه ضایعات اکیموز و پتشى در شیردان و همچنین کبد مشکوک به سیروز و ضایعات فیبروتیک مرتبط با مسیر مهاجرت
انگل به همراه ضایعات ریزبینى آنها مشاده گردید. در بررسى میکروب شناسى از بافتهاى کبد، طحال، کلیه، ریه، شیردان و محتویات آن، باکترى اشریشیا
کلی و کلستریدیوم پرفرنجنس از مدفوع و روده جدا گردید. با بررسی مجموع یافته های ماکروسکوپی و میکروسکوپی، بیماری کلی باسیلوز سپتیسمیک
تشخیص داده شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological report of septicemic colibacillosis in Lambs

نویسندگان [English]

  • F Sasani,
  • F. Panahi,
  • M Iranmanesh,
چکیده [English]

From February to March 2010, 4 lambs with GI tract disorders and sudden death were reffered to Mardabad Hospital of veterinary faculty, University of Tehran. In necropsy, macroscopic findings were valvular and epicardial petechiae and ecchymoses,myocardial paleness ,mucosal gastritis, petechiae and ecchymoses with heavy milk clots
in abomasum, hydrothorax,hemopricardium and yellow fibrinus clots in abdominal cavity. Cysticercosis,cerebral
and renal lesions, pericardial vegetative red masses ,pulmonary atelectasis, hepatic scirrosis and fibrosis with parasitic migration lines were other observations. In Bacteriological tests, in abomasum, spleen and kidney E-coli was
isolated and so in intestinal contents, E-coli and c.perfringens wre isolated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • Colibacillosis
  • clostridiosis
  • lamb