مقایسه دو روش کاهش میزان هایپوترمى ناشى از بیهوشى در همستر

نویسندگان

چکیده

استفاده از تشک حرارتى بعنوان یک واسطهء فیزیکى جهت بالانگهداشتن دماى بدن دربسیاری از منابع توصیه شده است.ه استفاده از این روش على رغم
تاثیرات مثبت داراى معایب و محدودیت هایى نیز مى باشد. لزوم کنترل مداوم دماى بدن حین بیهوشى، احتمال ایجاد هایپرترمى و افزایش خونرسانى
محیطى و در نتیجه کاهش خونرسانى به اندام هاى حیاتى و همچنین افزایش خونریزى از موضع جراحى و پوست و محدودیت دراستریلازیسیون تشک
از جمله محدودیت ها و معایبى است که مى توان به آن اشاره کرد. با توجه به این که تزریق داروى دگزامتازون منجر به افزایش دماى بدن مى شود در این
مطالعه اثر پیشگیرى کننده استفاده از تشک حرارتى و تزریق دگزامتازون بر هایپوترمی ناشی از بیهوشی با ترکیب کتامین و استیل پرومازین مورد ارزیابى
مقایسه اى قرار گرفته اند. بدین منظور از 81سرهمستر نر از نژاد طلایى با میانگین وزنى 051–03و متوسط سن 6ماه که به صورت تصادفى در سه
گروه مساوى قرار گرفتند، استفاده شد.
پس از اندازه گیرى و ثبت دماى بدن در همه حیوانات قبل از القاى بیهوشى، در گروه اول)شاهد( بدون استفاده از تشک حرارتى و دگزامتازون بعد از القاى
بیهوشى مجددا دما ثبت شد. در گروه دوم)تشک حرارتى( پس از القاى بیهوشى به مدت ده دقیقه از تشک حرارتى استفاده گردیده و سپس دماى بدن
مجددا اندازه گیرى شد. در گروه سوم )گروه دگزامتازون( همزمان با تزریق داروى بیهوشى داروى دگزامتازون نیز تزریق شد و مجددا پس از 01دقیقه
از القاى بیهوشى، دماى بدن ثبت شد.
مطالعه آمارى داده ها نشان داد على رغم اینکه در گروه سوم شدت هایپوترمى کاهش پیدا کرد ولى اختلاف معنادارى بین دماى بدن قبل و بعد از بیهوشى
وجود دارد اما در گروه دوم بین دماى قبل و بعد از بیهوشى تفاوت معنادار مشاهده نشد. بنابر این استفاده از تشک حرارتى جهت جلوگیرى از هایپو
ترمى ناشى از بیهوشى با کتامین و آسه پرومازین نسبت به تزریق داروى دگزامتازون بهتر مى باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between the two reduction methods of hypothermia induced by anesthesia in hamster

نویسندگان [English]

  • H. Komeili,
  • A. Taghipour
  • S.H Shirazi beheshtiha,
  • S.A Alavi,
چکیده [English]

As ketamine hydrochloride and acepromazine is commonly used in anaesthesia of hamster and hypothermia is
the most dangerous side effect of this type of anaesthesia, it seems necessary to find a preventive method. Today
application of thermal pad as a physical method to increase body temperature is recommended in many references
references. Thermal pad as a physical intermediate in increasing the body temperature has problems and complications, hyperthermia induced by continuous monitoring of the body temperature during anaesthesia, increasing the
chance of bleeding from the surgical region and inability to sterilize thermal pads are among these side effects.
In this study the effect of injection of dexamethasone was compared with thermal pad. So we provided 18 golden
male hamster 6 month age with average weight of 150+_30 grams and
They were randomly divided into 3 groups. 1st group (control): body temperature without using dexamethasone
and thermal pad was recorded after anaesthesia. 2nd group (thermal pad): during induction of anaesthesia hamsters was placed on thermal pad. 3rd group (dexamethasone): simultaneously with injection of anaesthetic drugs
dexamethasone was administered and body temperature was recorded after 10 minuets of induction of anaesthesia.
Statistical study of data showed that the hypothermia diminished in the 3rd group slightly, but there is clear difference between body temperature before and after anaesthesia. In the 3rd group there was not a cleared difference
between body temperature before and after the anaesthesia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anaesthesia
  • dexamethasone
  • hamster
  • hypothermia
  • thermal pad