نقش سیستم آدرنرژیک در تاثیر میدان الکترومغناطیس بر احساس درد حاد

نویسندگان

چکیده

با وجود اینکه عوامل متعددى در فرآیند احساس و ادراک درد شرکت دارند، مطالعه شایسته اى بر روى این عوامل صورت نگرفته است. یکى از این عوامل
میدانهاى الکترومغناطیسى است که واجد تاثیر غیر قابل انکارى بر حس درد مى باشد. تحقیق حاضر بر روى 10گروه 5تایى موش سورى انجام شده است
و با استفاده از 4دارو )یوهیمبین، زایلازین، پروپرانولول، سالبوتامول( نقش سیستم آدرنرژیک در تاثیر میدان الکترومغناطیس بر حس درد حاد بررسى شد.
موش ها در ابتدا به دو گروه تقسیم شدند که یکی از گروه ها به مدت یک هفته، روزى یک ساعت در معرض میدان الکترو مغناطیس قرار گرفتند و گروه
دیگر تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار نگرفتند. در ادامه هرکدام از داروها بصورت جداگانه و مستقل از هم بر روى هر دو گروه موش ها آزمایش شدند.
نتایج این پژوهش نشان داد یوهیمبین ) α 2بلاکر( موجب کاهش معنى دار اثر ضد دردى میدان الکترومغناطیس و زایلازین ) α 2آگونیست( موجب
افزایش معنى دار اثر ضد دردى میدان الکترومغناطیس مى گردد، اما تجویز پروپرانولول ) β 1و β 2و β 3بلاکر( و سالبوتامول ) β 2آگونیست( هیچ تغییرى
در اثر ضد دردى میدان الکترومغناطیس ایحاد ننمود. این نتایج نشانگر خاصیت ضد دردى میدانهاى الکترومغناطیس و نقش سیستم آدرنرژیک در تسکین
درد توسط این میدانها مى باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of adrenergic system on the effect of EMF on acute pain sensation

نویسندگان [English]

  • M.R Rahimnejad,
  • M.R. Zarindast
چکیده [English]

Although numerous factors participate in pain sensation, efficient studies have never been performed on these factors yet. Among these factors modifying effects of Electro Magnetic Field (EMF) on both intensity and duration
of pain sensation is undeniable.
This study has been performed on ten quintet groups of mice. In fact, the role of adrenergic system on the effect of
EMF on acute pain sensation has been examined treating with four drugs (yohimbine, xylazine, propranolol and
salbutamol). The animals were divided into two groups, the first group were exposed to EMF (one hour in a day
for 7 days), whereas the second group did not. Both groups were treated with the drugs (IP) separately.
The results revealed that Yohimbin (α2 Blocker) decreased and Xylazine (α2 Agonist) increased the analgesic
effect of EMF on acute pain but Propranolol (β1, β2, β3 Blocker) and Salbutamol (β2 Agonist) didn’t show any
significant difference in analgesic effect of EMF on acute pain.
In conclusion, the results showed that the EMF has the antinociceptive effect on the acute pain threshold via adrenergic system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • α Adrenergic
  • β Adrenergic
  • EMF
  • pain