بررسى تاثیر سیدر در پروتکل همزمان سازى فحلى و تلقیح در زمان ثابت ) (CIDR-synchبر روى میـزان آبسـتنى گـاوهاى شـیرى

نویسندگان

ا

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسى مقایسه میزان آبستنى در گاوهاى شیرى هلشتاین متعاقب بکار گیرى دو روش همزمانى فحلى و تلقیح در زمان ثابت
یعنى ovsynchبه تنهائى و به همراه استفاده از پروژستاژنهاى نظیر سیدر CIDR+Ovsynchدر ترکیب این روش بود. در این تحقیق تعداد 182راس
گاو شیرى نژاد هلشتاین با متوسط تعداد زایش ،1-5فاصله زایش تا تلقیح ≥ 55روز به طور تصادفى در گاودارى هاى صنعتى اطراف شهرستان ارومیه
انتخاب گردیده و به دو گروه تقسیم شدند. دامهاى گروه کنترل ) (ovsynchدر روز شروع برنامه )روز صفر آزمایش( 0/5میلیگرم گنادورلین را به طریقه
عضلانی دریافت داشتند. درروزهفتم آزمایش دامهای مورد نظر 500میکروگرم پروستاگلندین F2αرا به طریقه عضلانی دریافت نمودند سپس در روز نهم
GnRHدوم تزریق گردید و در زمان ثابت حدود 18الى 20ساعت پس از تزریق دوم GnRHتلقیح مصنوعى با استفاده از اسپرم منجمد )پروف( انجام
گرفت. دامهاى گروه دوم یک سیدر حاوى 1/9گرم پروژسترون به طریقه داخل و اژنى به همراه تزریق 0/5میلى گرم گنادورلین در روز جاگذارى سیدر
همراه با تزریق پروستاگلاندین در روز هفتم در زمان خارج کردن سیدر را داشتند. به دامهاى این گروه نیز در روز نهم GnRHتزریق گردید و همزمان
در زمان ثابت 18الى 20ساعت پس از آن تلقیح مصنوعى با استفاده از اسپرم منجمد انجام گرفت. دامهای تحت آزمایش با مدیریت تغذیه ای و شرایط
ً نگهداری تقریبا یکسان قرار داشته و آزمایش در گله هاى مختلف با تعداد دام مشخص انجام گرفت. تشخیص آبستنی دام های تلقیح شده 45روز بعد از
تلقیح براساس ملامسه از راه توشه رکتال صورت پذیرفت.میزان آبستنى متعاقب اجراى برنامه درمانى فوق در گاوهاى گروه دوم(_ (CIDR+Ovsynch
بیشتراز گاوهاى گروه کنترل ) (Ovsynchگزارش گردید ) 64/4در مقابل 46/7؛ .(P >0/05به طور کلى نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان داد که
کارائى در روش CIDR+Ovsynchدر ایجاد و همزمانى فحلى بهتر از Ovsynchمى باشد که به نظر میرسد این امر به واسطه کاهش در میزان وقوع
فحلى خفیف و نیز تحلیل ناقص جسم زرد در طول مدت درمان مى باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of CIDR-based (CIDR-synch) protocol, for timed artificial inseminations, and on the conception rate of dairy cows

نویسندگان [English]

  • A Rastegarnia,
  • H Anvari savojbolghi,
Department of Clinical Sciences Faculty of Veterinary Medicine Islamic Azad University Urmia Branch Urmia – Iran
چکیده [English]

The objective of this study was to compare the conception rate in dairy lactating Holstein cows to fixed timedartificial insemination among Ovsynch and Ovsynch plus CIDR protocols. One-hundred-and-eighty two Holstein
cows with parity ranging from 1 to 4 and post partum period of ≥ 60 days at unknown stages of estrus cycle were
randomly assigned to two treatment groups. Females in the control group (Ovsynch; n = 92) underwent a standard
Ovsynch protocol (GnRH analogue on Day 0, PGF2alpha analogue on Day 7 and GnRH analogue on Day 9),
with timed-AI on Day 10, approximately 18-20 h after the second GnRH treatment. Cows in the Ovsynch + CIDR
group (n = 90) received a standard Ovsynch protocol plus a CIDR for 7 days (starting on Day 0) were inseminated at the same time using frozen semen. The animals being studied were under nutritional and environmental
conditions and experiment was carried out in different herds with the definite numbers. Pregnancy diagnosis of
animals under experiment and insemination were performed 45 days later after insemination via rectal touching.
The conception rate tended to be greater in the Ovsynch + CIDR group (64.4%, P < 0.05) than in the Ovsynch
group (46.7%). These results revealed that a CIDR-based protocols for timed-AI improved conception rate in early
postpartum suckled cows relative to the Ovsynch protocol. Treatment with a CIDR may prevent early maturation
of follicles observed in non-pregnant cows treated with the Ovsynch protocol, by maintaining elevated blood progesterone concentrations until PGF2alpha treatment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ovsynch
  • CIDR
  • pregnancy rate
  • Cow