تأثیر افزودنی خوراکی بوتیرات بر راندمان پرورشی و مورفولوژی روده باریک در جوجه گوشتی

نویسندگان

چکیده

اسیدهای چرب زنجیر کوتاه، نوعی افزودنی به دان با قابلیت تنظیم زیستی و تقویت رشد مخاط روده در غیر نشخوار کنندگان هستند. در این مطالعه تأثیر
نوعی بوتیرات کلسیم پوشش دار بر شاخص های پرورشی )میانگین وزن بدن، درصد تلفات، ضریب تبدیل غذایی، شاخص کارایی اروپایی( و مورفولوژی
روده باریک در یک گله جوجه گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. 13000جوجه یکروزه گوشتی ن ژاد کاب 500به صورت مخلوط )مرغ و خروس( به
طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم و به ترتیب با جیره استاندارد و جیره استاندارد + 500گرم بوتیرات از 1تا 42روزگی دوره پرورش
تغذیه شدند. شاخصهای پرورشی در پایان 3مرحله 28 ،14و 42روزگی ثبت شد. در پایان 42روزگی 3پرنده نر به طور تصادفی از هر یک از دو
گروه ذبح و از دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم هر پرنده به منظور تهیه مقطع هیستولوژی، نمونه گیری شد. نتایج نشان داد که شاخص های پرورشی در گروه
آزمایش بهبود پیدا کرده ولی معنی دار نبود ند) .(P>0/05در مقایسه میانگین شاخص های هیستومورفومتری در 54مقطع روده در دو گروه دیده شد که
عمق کریپت در هر سه قسمت روده افزایش )در ایلئوم و ژژنوم معنی دار و در دئودنوم غیر معنی دار( و ضخامت اپیتلیوم در هر سه قسمت روده کاهش
)در ژژنوم معنی دار و در ایلئوم و دئودنوم غیر معنی دار( داشت. ارتفاع ویلی در ژژنوم و ایلئوم افزایش و در دئودنوم کاهش )غیر معنی دار( را نشان داد.
تعداد سلول های گابلت در قسمت های دئودنوم و ژژنوم کاهش غیر معنی داری داشت ولی در ایلئوم افزایش ناچیزی را نشان می داد. نتایج این مطالعه نشان
می دهد که افزودن بوتیرات به جیره می تواند تأثیر خوبی بر مورفولوژی روده باریک و تسهیل جذب مواد غذایی و در نتیجه راندمان پرورشی داشته باشد،
با این حال ضرورت استفاده از آن به بررسی های بیشتری نیاز دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary Butyrate on performance and small intestinal morphology of broilers

نویسندگان [English]

  • P. Haghighi Khoshkhoo,
  • G. Akbari Azad,
  • F. Moayer
  • I. Pajouhandeh
چکیده [English]

no etarytub muiclac yrateid a fo stceffE .stnanimur on ni sretomorp htworg tug dna rotalugeroib a sa tca sdica yttaf niahc-trohS
snekcihc reliorb laicremmoc 005-bboC dlo-yad 00031 ni denimaxe neeb evah ygolohprom lanitsetni llams dna ecnamrofrep
-cepser etarytub % 2.0 + teid lasab dna teid lasab yb def dna spuorg lortnoc dna tset otni dedivid ylmodnar dna yllauqe erew taht
dna dellik erew puorg hcae morf sdrib elam 3 ,ega fo syad 24 tAَ .ega fo syad 24 ot 1 ta tuo deirrac saw tnemirepxe ehT .ylevit
ekatni deef ,thgiew ydob ni secnereffid tnacfiingis oN .seiduts cigolohpromotsih rof devomer erew tug hcae fo snoitces eerht
puorg tnemtaert eht ni devorpmi erew stiart eseht hguohtla (50.0<P) spuorg eht neewteb dnuof erew oitar noisrevnoc deef dna
-edoud ni ssenkciht muilehtipe rewol dna htped tpyrc rehgih dah etarytub gniniatnoc teid def sdriB .puorg lortnoc ot derapmoc
tub mueli dna munujej ni desaercni erew thgieh sulliV .sessecorp noitprosba rof elbisnopser era taht mueli dna munujej ,mun
lla ,munujej nI .mueli ni desaercni dna munujej dna munedoud ni desaerced sllec telbog fo rebmun dna munedoud ni desaerced
(htped tpyrc) meti eno tsuj mueli ni dna (50.0<P) tnacfiingisni erew lla munedoud ni (50.0>P) tnacfiingis erew snoitaretla ruof
ybereht ,enitsetni llams eht fo ygolotsih no tcapmi evitisop dah etarytub yrateid eht taht detacidni stluser ehT .tnacfiingis saw
mrfinoc ot dedeen era seiduts erom ,revewoH .nekcihc reliorb ni ecnamrofrep htworg dna noitprosba tneirtun eht gnitatilicaf
.etarytub fo snoitacilppa eht

کلیدواژه‌ها [English]

  • calcium butyrate
  • Performance
  • small intestinal morphology
  • Broiler