تغییر احساس درد مزمن در اثر بلوک سیستم کولینرژیک

نویسندگان

چکیده

ناقلین عصبى متعددى در فرآیند حس درد و پردازش آن در سیستم عصبى نقش دارند. ولى نقش سیستم کولینرژیک در این زمینه
به خوبى بررسى نشده است. به منظور بررسى اثر ترکیبات آنتى کولینرژیک بر درد، تاثیر تجویز آتروپین به روش داخل صفا قى
) 10میلى گرم بر کیلوگرم( در موش هاى نر و ماده بر احساس درد مزمن از طریق آزمون فرمالین مطالعه گردید.
نتایج بدست آمده در این آزمایش نشان داد که موشهاى نر دریافت کننده آتروپین نسبت به گروه شاهد آستانه درد بالاترى داشتند. ضمنا نتایج
این آزمایش در گروه مادهها نیز افزایش معنى دار آستانه درد را نسبت به گروه شاهد ماده نشان مىدهد. اثر تسکین دردى آتروپین در بین موشهاى
نر و ماده گروه آزمون تفاوت معنى دارى نداشت.
یافتههاى این پژوهش نشانگر آن است که ترکیبات آنتى کولینرژیک مانند آتروپین مىتوانند میزان درد مزمن را کاهش دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alteration of chronic pain sensation due to the blocking of the cholinergic system

نویسندگان [English]

  • R. Hajikhani
  • M.R Rahimnejad
چکیده [English]

Numerous neurotransmitters are responsible for in sensation and process of pain in the nervous system. But the
role of cholinergic system has not been properly studied. Thus in order to study the cholinergic antagonistic effects
in pain, the effect of atropine (10 mg/ kg/IP) on chronic pain, has been studied on male and female mice by
intraplantar injection of 2.5% formalin (Formalin test).
The results obtained indicated that male mice treated by atropine had a higher pain threshold in comparison to
the reference group. In the meantime, this test in the female reference group showed a significant increase in the
threshold of pain. No Significant difference has been shown between male and female experimental groups.
The findings of this research indicated that anticholinergic compounds, such as atropine can reduce chronic pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chronic pain
  • anticholinergic
  • atropine