مطالعه گذشته نگر نوع و میزان رخداد تومورهاى غدد پستانى در سگ

نویسندگان

چکیده

تومورهاى پستانى تقریبا در اکثر نژادهاى سگ از سراسر جهان گزارش شده اند اما اطلاعات اندکى از فراوانى بروز انواع
تومورهاى پستانى سگ در ایران وجود دارد. مطالعه جراحى و آسیب شناسى حاضر به میزان و نوع تومورهاى پستانى در
سگ های مرجوع شده مبتلا به آن تومور از سال 1382الى 1387به درمانگاه دامپزشکى بخش خصوصى اختصاص دارد.
تعداد 130سگ ماده بالغ از نژادهاى مختلف، 19ماهه تا 14سال به درمانگاه دامپزشکى بخش خصوصى ارجاع داده شدند.
از این تعداد 93مورد، تومور در سگ هاى نژاد کوچک تا 10کیلوگرم و 37مورد در سگ هاى نژاد بزرگ دیده شد. در مواردى
که بیماران داراى رحم و تخمدان بودند با توجه به نظر صاحبان آنها و شرایط بیمار، برداشت انتخابى رحم و تخمدان صورت
پذیرفت. توده تومورى و بافت تخمدان بیماران پس از برداشت جراحى به آزمایشگاه آسیب شناسى ارسال گردیدند.
تومورهاى برداشته شده در سگ هاى ماده نژاد کوچک و بزرگ آدنوکارسینوماى پاپیلر ) 81مورد،( تومور مختلط خوش خیم ) 61مورد،(
تومور سلول هاى سنگفرشى ) ،(13آدنوکارسینوماى سروزى ) 74مورد( و آدنوکارسینوماى توپر ) 81مورد( بودند.
نتایج حاصل موید آن است که تومورهاى پستانى در سگ هاى ماده نژاد کوچک و بزرگ با فراوانى تقریبا یکسانى با موارد ذکر
شده در سایر گزارش ها مى باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Retrospective study on the incidence and type of mammary gland tumors in dogs

نویسندگان [English]

  • H.R Fattahian,
  • F Kabir,
  • N. Vazir,
  • B. Vazir
  • F Sasani,
چکیده [English]

There are some reports on the incidence of mammary gland tumor in most dog breeds in the world. There is little
information on its incidence and kind of mammary gland tumor in dogs in Iran. In this surgical and pathological
studies the incidence and kind of mammary gland tumor had been addresses in referral afflicted dogs from 2003-
2008.
130 bitches of various breeds, from 19 months to 14 years were referred to private pet clinic. Mammary tumors
were observed in 93 toy-breed bitches and in 37 large-breeds. Elective ovariohystrectomy and tumor removal were
carried out after the owners’ permission. Tumor mass and ovaries were sent for pathologic investigations.
Tumors types that have been described in this study after pathological investigations consisted of serosal
adenocarcinoma (47), squamous cell carcinoma (31), papillary adenocarcinoma (18), solid adenocarcinoma (18)
and benign mix tumor (16) were.
This study showed that the incidence of tumors in toy and large breeds were in agreement with the other reports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mammary glands
  • neoplasia
  • Dog