لیشمانیوز احشائى سگ هاى کرج و حومه: بررسى بالینى، پارازیتولوژى و سرولوژى سگ های ارجاعى به بیمارستان دانشکده دامپزشکى

نویسندگان

گروه انگل شناسی

چکیده

لیشمانیوز احشائى) (leishmaniasis Visceralنوع مدیترانه ای یکى از مهمترین و خطرناکترین بیماریهاى مشترک انسان و حیوان است. لیشمانیوز
احشائی نوع مدیترانه ای اغلب یک بیماری شدید و کشنده است که بوسیله پشه های خاکی جنس فلبوتوموس از سگی به سگ دیگر منتقل می شود.
سگ مخزن قطعى لیشمانیا اینفانتوم است که خود نیز دچار عوارض ناشى از ابتلاء به آن مى شود اما تا مدتى پس ازآلودگى به انگل،علائم بالینى بیمارى
را نشان نداده و حتى پس از بروز علائم بالینى نیز این علائم اختصاصى نیستند.طبق بررسى هاى انجام شده شایعترین علامت بالینى در سگ هاى مبتلا به
لیشمانیوز احشائی،زخمهاى جلدى است که در % 56تا % 90موارد دیده مى شود.دراین بررسى درطى 3سال از میان 503قلاده سگ ارجاعى به بیمارستان
دامپزشکى وابسته به دانشگاه آزاد واحد کرج، 17قلاده سگ داراى علائم بالینى مشکوک به کالاآزار شامل زخمهاى جلدى،خونریزى از بینى، لاغرى و
بى اشتهایى،بزرگی کبد - طحال،تورم غددلنفاوى،لنگش و کراتیت مورد بررسى پارازیتولوژى و سپس بررسى سرولوژى با استفاده از تست آگلوتیناسیون
مستقیم ) (DATقرارگرفتند و در نهایت 10قلاده سگ مبتلا به کالاآزار تشخیص داده شدند.نتایج این بررسى نشان داد که توجه به علائم بالینى )حتى با
وجود غیر اختصاصى بودن این علائم( و انجام تست DATمى تواند کمک مؤثرى برای دامپزشکان در تحلیل درست و تشخیص موارد مشکوک به بیمارى
کالاآزار باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical, parasitological and serologic studies of visceral Leishmaniasis in Karaj and suburbia, referred to the veterinary teaching hospital

نویسندگان [English]

  • M Mohebali,
  • H Najafian,
  • B. Akhoundi
Diagnosis Laboratory of Veterinary Hospital, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
چکیده [English]

Mediterranean visceral leishmaniasis is one of the most important and dangerous zoonotic diseases that affect
people and domestic dogs. It is a severe, often fatal disease spread from dog-to-dog by sand fly bite. Dogs are considered the main reservoirs for Leishmania infantum infection and they can display illness signs too. The prevalence of cutaneous lesions in dogs with symptomatic leishmaniasis ranges between 56% to 90%. In the present
investigation, a total of 503 dogs were referred to the veterinary medicine hospital Islamic azad university- Karaj
branch during a three-year study, 17 dogs suspected for leishmaniasis on the basis of clear clinical signs such as
cutaneous lesions, epistaxis, weight loss, anorexia, hepatomegaly and splenomegaly, lameness, and keratitis. In
this group of dogs, presence of leishmaniasis has been confirmed by parasitological and direct agglutination test
(DAT) in ten dogs. We could conclude that the presence of clinical signs and direct agglutination test are valuable
diagnostic tools for practitioners when visceral leishmaniasis is suspected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • visceral Leishmaniasis
  • Dog
  • clinical signs
  • Serology
  • parasitology
  • Iran