بررسی میزان فعالیت آنزیم های GOT, GPT ,LDHپلاسمای منی و ارتباط آن باکیفیت اسپرماتوزوئیدهای منجمد گاومیش

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 دانش آموختۀ دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

3 کارشناس مرکز پرورش واصلاح نژاد گاومیش ایستگاه جبل ارومیه

چکیده

هدف این تحقیق تعیین میزان فعالیت آنزیم های GOT. GPTو نیز LDHپلاسمای منی در طی فرایند عمل آوری و انجماد و ارتباط آن با کیفیت
اسپرماتوزوئیدهای منجمد می باشد. برای این منظور تعداد 25انزال 5راس ازگاومیش های نر موجود در ایستگاه پرورش گاومیش شمالغرب کشور
(ایستگاه جبل) جمع آوری گردید. نمونه های منی با کیفیت عالی و با داشتن بیش از 80درصد اسپرماتوزوئید با تحرک رو به جلو در دمای 37درجه
سانتیگراد با رقیق کننده تریس رقیق گردید. پس از طی مرحله خنک شدن ( )coolingدر دمای 4درجه سانتیگراددر ظرف مدت 2ساعت و نیز اعمال
زمان تعادل 4-6ساعت در دمای 4درجه سانتیگراد متعاقب افزودن گلیسرول، نمونه های رقیق شده در پایوت های 0.5میلی لیتری فرانسوی با اعمال
زمان انجماد مشخص قبل از ورود در ازت مایع منجمد گردیده و در داخل کانتینرهای مخصوص ازت مایع نگهداری شدند. میزان فعالیت آنزیم های
مورد نظربلافاصله پس از جمع آوری منی ونیز در مورد نمونه پایوتهای منجمد پس از گذشت 72ساعت از زمان انجماد،متعاقب یخ گشایی ()thawing
در دمای 37درجه سانتیگراد به مدت 40ثانیه صورت گرفت. برای اندازه گیری فعالیت آنزیم LDHاز روش کنتیک اکسیداسیون لاکتات به پیرووات و
نیز برای اندازه گیری فعالیت سایر آنزیم ها از روش کالریمتری استفاده گردید. در این راستا میزان تحرک، درصد اسپرماتوزوئیدهای با غشای پلاسمالمای
سالم و یکپارچه و نیز آکروزومهای دست نخورده نمونههای منجمد مورد نظر پس از ذوب به ترتیب یا استفاده از میکروسکوپ صفحه گرم ( 37درجه
سانتیگراد،) آزمایش HOSTو نیز رنگ آمیزی گیمسا مورد بررسی قرار گرفت میانگین فعالیت آنزیم های LDH. GPT. GOTپایوتهای منجمد گاومیش
نر مورد بررسی به ترتیب ( 90/4±32/7 )IU/L( ،270/4±58/5 )IU/L( ،140/4±18/5 )IU/Lگزارش گردید. آنالیز نتایج بدست آمده در ارتباط با ارزیابی
کیفیت نمونه های منی منجمد پس از یخ گشایی بر اساس میزان فعالیت آنزیم های LDH. GPT. GOTنشان داد که بین میزان تحرک ونیز درصد
اسپرماتوزوئیدهای زنده و با آکروزوم نرمال با میزان فعالیت آنزیم های مورد نظر ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد، بطوریکه با کاهش کیفیت منی
منجمد میزان فعالیت آنزیم های تحت آزمایش افزایش نشان می دهد ( .)P>0/05به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد اندازه گیری میزان
فعالیت آنزیم های پلاسمای منی میتواند به عنوان یک شاخص در ارزیابی کیفیت نمونه منی منجمد گاومیش مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studies on seminal plasma enzymes (GOT, GPT and LDH) profle and its relationship with quality of buffalo frozen semen

نویسندگان [English]

  • A Rastegarnia. 1
  • Y Eviaz Sahara. 2
  • V Shafepour, 3
1 Department of Clinical Sciences، Faculty of Veterinary Medicine، Islamic Azad University Urmia، Branch، Urmia – Iran ,.P.O.BOX 969
2 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine، Islamic Azad University Urmia branch، Urmia - Iran
3 Buffalo Breeding and Training Center, Jabal-Urmia, Urmia-,Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate seminal enzyme (GOT, GPT and LDH) profle and its relationship with
quality of buffalo frozen spermatozoa. For this purpose ,twenty-fve split pooled ejaculates from fve buffalo bulbs
in Buffalo Breeding and Training center (Jabal-Urmia) possessing more than 80% visual sperm motility , were
diluted at 37◦C in tris- egg yolk extender. The diluted semen was cooled to 4◦C within 2 hours, equilibrated at 4◦C
for 4-6 hours following the addition of glycerol , flled in 0.5 ml French straws and were subjected to cooling
condition before being plunged into liquid nitrogen . Semen was thawed at 37◦C for 40 seconds after 72 hours of
storage inside liquid nitrogen. Post thaw visual sperm motility, plasma membrane integrity and acrosome morphology of each frozen semen sample were assessed by warm plate microscopy at 37◦C, hypo osmotic swelling
test, and Giemsa staining, respectively. LDH and GOT(AST) ،GPT(ALT) enzyme activities were measured using
kinetic oxidation of lactate to private method and colorimetric method , respectively. Overall mean activity of
frozen semen GOT (AST) ،GPT (ALT) and LDH enzyme activities were 140.4±18.5 (IU/L), 270.4±58.5 (IU/L)
and 90.4±32.7 (IU/L) ,respectively. The relationship between the activities of these enzymes and semen quality
showed only a positive correlation between increased LDH and GOT (AST) ،GPT (ALT) enzyme activities and
decrease post thaw spermatozoa characteristics. These result revealed that seminal enzyme (GOT, GPT and LDH)
profle in extender is suitable and recommendable for evaluation of buffalo frozen semen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frozen semen
  • GOT ،GPT
  • LDH enzymes
  • Buffalo