بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در مزارع تخمگذار تجاری استانهای البرز و قزوین با روش آگلوتیناسیون سریع بر روی لام

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

مایکوپلاسما گالی سپتیکوم یکی از بیماری های مهم در کاهش تولید در مزارع تخمگذار تجاری است و هزینه های کنترلی آن قابل توجه می باشد. این
مطالعه به منظور تعیین شیوع سرمی آلودگی با مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در تعدادی از مزارع تخمگذار تجاری استانهای البرز و قزوین صورت پذیرفت.
برای این منظور از 21مزرعه استان البرز 1050و از 20مزرعه استان قزوین 1000نمونه سرم طی فصول زمستان و بهار اخذ شد و با استفاده از آنتی ژن
رنگی مایکوپلاسما گالی سپتیکوم، ( )Intervet Co. Holland ® Noblis MGآزمون آگلوتیناسیون سرم روی صفحه انجام شد. موارد سرمی مثبت در
این آزمون به نسبت 1به 8رقیق و مجدداً آزمایش شدند و مزارعی که بیش از % 10نمونه های سرمی رقیق شده آنها مثبت گردیدند، از نظر سرمی آلوده
به مایکـوپلاسما گالی سپـتیکوم قلـمداد شدند. نتـایج نشان داد که در اسـتان البرز یک مـزرعه از 21مـزرعه (% )8/4مورد مطالعه مثـبت و 20مـزرعه
(% )2/95منفی بود و از نظر سرمی نیز از 1050نمـونه مورد بررسی، 51نمونه (% )86/4مثبت، 991نمونه (% )38/94منفی و 8نمونه (% )76/0مشکوک
بود. در استان قزوین از 20مزرعه مورد مطالعه، 3مزرعه (% )15مثبت و 17مزرعه (% )85منفی بود و از نظر سرمی از مجموع 1000نمونه سرمی اخذ
شده از این استان، 74نمونه (% )4/7مثبت، 46نمونه (% )6/4مشکوک و 880نمونه (% )88منفی بود. افزایش رعایت اصول امنیت زیستی توانایی کنترل
شیوع این بیماری را در سطح مزارع تخمگذار تجاری دارد. با توجه به شیوع سرمی پایین این بیماری در سطح مزارع تخـمگذار تـجاری مورد مطالعه،
بنـظر می رسد صدور مجوز مصرف واکسن زنده مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در سطح مزارع تخمگذار تجاری به مطالعات بیشتری نیاز دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroprevalence of Mycoplasma gallisepticum infection in commercial layer farms in Alborz and Qazvin provinces

نویسندگان [English]

  • P Haghighi Khoshkhoo, 1
  • G Akbari-Azad, 2
  • M Roohi, 2
  • P Sami-Yousef, 2
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran.
چکیده [English]

Mycoplasma gallisepticum is associated with signifcant economic losses in domestic poultry, caused suboptimal
egg production in layers. This survey was carried out to determine the seroprevalence of Mycoplasma gallisepticum infection in commercial layer farms in Alborz and Qazvin provinces for primary evaluation of usage of live
Mg vaccine in commercial layer flocks. A total of 2050 serum samples were collected from 41 commercial layer
flocks (50 samples from each farm) mostly over 40-week-old. Sera were tested by Serum Plate Agglutination
(SPA) method using commercial Mg antigen (Noblis MG®, Intervet Co, Holland). Positive reactions retested by
SPA on 1:8 dilution and the farms with more than 10% positive reactions were considered positive serologically.
The result showed that in the Alborz province, only one out of 21 (4.8%) farms were positive and the rest (95.2%)
were negative; also, 51 out of 1050 (4.86% ) sera were positive, 991 out of 1050 (94.38%) were negative and 8
out of 1050 (0.76%) were doubtful. In Qazvin province, 3 out of 20 (15%) farms were positive and 17 out of 20
(85%) were negative; also, 74 out of 1000 (7.4%) sera were positive, 46 out of 1000 (4.6%) were doubtful and
880 out of 1000 (88%) were negative. As seroprevalence of Mg infection in these two provinces which are very
important areas in poultry production in Iran were low,so it seems that using live vaccine against Mg needs more
studies. However, molecular identifcation should be used for completing this fnding and biosecurity notices are
very important for controlling of Mg.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycoplasma Gallisepticum
  • seroprevalence
  • Alborz
  • Qazvin
  • Iran