تعیین تیپ های 1و 2ویروس اسهال ویروسی گاوان در سرم گوساله های PIدر گاوداری های استان تهران به روش PCR Multiplex

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

بیماری مخاطی ( )MDو اسهال ویروسی گاو ( )BVDبیماری های ویروسی هستند که از نظر بالینی به هم شباهتی ندارند اما سبب شناسی ویروسی
یکسانی دارند. با توجه به اینکه در کشور ما هنوز تیپ های ویروس شناسایی نشده اند، بنابراین با انجام این تحقیق و مشخص شدن درصد فراوانی تیپ ها،
با استفاده از واکسن های مناسب می توان کنترل موثرتری بر میزان شیوع بیماری داشت.در این مطالعه، به طور تصادفی از 20گاوداری استان تهران تعداد 20
گوساله )PI( Persistently-infectedپس از دو بار خونگیری و آزمایش الایزاجهت تشخیص BVD-Agانتخاب و جدا شد. سپس از سرم گوساله های
PI،RNAویروس استخراج گردید. در مرحله بعد اقدام به انجام Multiplex PCRبا دو جفت پرایمر اختصاصی برای تیپ 1و 2ویروس BVDگردید.
پرایمرها بر اساس ناحیه UTR-’5ژنوم ویروس انتخاب شد. با توجه به نتایج 3 ،-RT PCRمورد )%15( BVDV type IIو 20مورد BVDV type
)%100( Iشناسایی شد. همخوانی بین آزمایش الایزای BVDبا RT-PCRصد درصد بود و کلیه نمونه های مثبت و منفی همخوانی داشتند. با توجه به
حضور تیپ IIتوصیه به بررسی های تکمیلی و ملکولی می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genotyping of BVDV type 1 and 2 isolated from PI cattle in Tehran province by multiplex PCR

نویسندگان [English]

  • F Moosakhani 1
  • A Badiei 2
  • M Loghmani 3
  • A Shaghayegh 2
  • M Zafari 3
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj branch, Karaj, IRAN
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj branch, Karaj, IRAN
3 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj branch, Karaj, IRAN
چکیده [English]

Mucosal disease (MD) and bovine viral diarrhea (BVD) are diseases that have no clinical correlations but they have common
viral etiology. In this respect, genotyping of the virus is not performed in Iran yet, after genotyping, control of the disease by
using proper vaccines could be more effective.
In this study, serum samples of suspected calves were taken randomly from 20 farms around province of Tehran. Then, two
ELISA tests were performed for detection of BVDV antigen. Twenty samples were chosen for RNA extraction as each sample
belonged to one farm. Then, a multiplex PCR was preformed on the basis of 5′ UTR of BVDV genome with positive samples
for genotyping the virus.
In conclusion, 3 samples (15%) were positive for BVD-2 and 20 samples (100%) were positive for BVD-1. All positive and
negative ELISA samples had equal results in RT-PCR. As for detection of BVD-2, phylogenetic analysis and molecular examination is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bovine viral diarrhea virus
  • mucosal disease
  • Multiplex PCR
  • PI