ارزیابی تأثیر مصرف پربیوتیک دکستران بر کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی سویه راس با استفاده از درجه بندی ضایعات روده ای

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 گروه انگل شناسی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج

چکیده

کوکسیدیوز یکی از مهمترین بیماری های عفونی ماکیان و مهمترین عفونت انگلی داخلی آن ها محسوب می شود که تک یاخته های جنس
آیمریا عامل اصلی آن می باشند. پیش گیری از این بیماری اغلب به وسیله مصرف داروهای کوکسیدیواستات صورت می گیرد، ولی با افزایش
روز افزون مقاومت نسبت به داروهای شیمیایی، ضرورت استفاده از روش های جایگزین جهت کنترل کوکسیدیوز احساس می شود. از جمله
روش های جایگزین موثر می توان به استفاده از پر بیوتیک ها اشاره کرد. دکستران پر بیوتیکی است که به تازگی تأثیرات مفید آن در ارتقأ سلامت
ماکیان و پیش گیری از برخی بیماری های گوارشی آنها به اثبات رسیده است. ولی هنوز در رابطه با تأثیر آن بر روی کوکسیدیوز مطالعه ای
صورت نگرفته است. جهت ارزیابی تأثیر دکستران در درجه ضایعات روده ای ناشی از کوکسیدیوز، 120قطعه جوجه گوشتی سویه راس
را در 6گروه 20قطعه ای تقسیم، و 5گروه با مقادیر 50000 ،25000 ،10000و 100000مخلوط اُاُسیستی مورد چالش انگلی قرار گرفتند. در
جیره غذایی گروه های آزمایش (به جزء گروه های کنترل مثبت وکنترل منفی ،) به ازای هر یک کیلوگرم از جیره 1/5گرم دکستران افزوده شد.
در روز 21پرورش تمام جوجه های گروه های آزمایش ( به جزء گروه کنترل منفی،) با اُاُسیست های اسپوروله شده حاوی چهار گونه اصلی
آیمریاهای ماکیان (تنلا، نکاتریکس، ماکسیما و آسرولینا،) چالش داده شدند. روز 6پس از چالش از هر گروه 4جوجه جهت اندازه گیری درجه
ضایعات روده ای ( ،)Lesion scoringکالبد گشایی شدند. نتایج حاصله نشان داد که مصرف پر بیوتیک دکستران سبب کاهش معنی دار
میانگین درجه ضایعات روده ای در کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dextran prebiotic on experimentally induced Coccidiosis in broilers (Ross Strain) by Lesion scoring technique

نویسندگان [English]

  • S. S. R Shojaei 1
  • H Hasani Valasejerdi 2
  • K Esmaeilnia 3
1 Department of Pathobiology, Faculty Of Veterinary Medicine, Islamic Azad University,Karaj Branch, Iran
2 Graduated from faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
3 Department of Parasitology,Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

Cocciodiosis is one of the most important parasitic diseases of poultry that is caused by protozoa of the genus
eimeria. Due to increasing regulations with the use of prophylactic drugs, high cost of vaccines, and escalating
consumer’s interest on naturally-raised chickens, much interest has been devoted toward the development of alternative strategies to control avian coccidiosis. For example, prebiotics can be useful. Dextran, which is a glucose
polymer and has recently been under investigation as a prebiotic. dextran can promote the growth of benefcal
lactic acid bacteria in the intestines and boosting immune system, it can be speculated that, this effect promotes the
health and productivity of poultry. There are not any studies about effect of this prebiotic on poultry coccidiosis.
The hypothesis tested was that the feeding of dextran will suppress the lesion scores of a coccidiosis infection
in broilers. To evaluate the effect of dietary dextran, a total of One hundred and twenty 1-day old broiler chicks
(Ross 308) were purchased from a local hatchery and randomly allocated to 6 groups of 20 birds each. Four groups
received the supplemented diet with dextran (experiment groups) and the other two groups were fed the basal diet
(control groups). The experimental diet was prepared by adding a dextran preparation at a level of 1.5 g/kg diet.
On day 21, Four groups fed the supplemented diet and one group fed the basal diet were challenged with 4 diluted
mixture of Eimeria containing sporulated oocysts of E. acervulina, E. maxima, E. tenella and E. necatrix. On day
27 0f the experiment, 4 birds per group, were randomly selected, euthanized by cervical dislocation. The intestine
was removed, opened and coccidial intestinal lesion scored. The results of this experiment showed the mean of
lesion score did differ signifcantly between the infected birds fed the diets without or with dextran in same doses
of sporulated oocyst inoculation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler chicken
  • Coccidiosis
  • Dextran
  • Prebiotic
  • Lesion scoring
  • Ross strain