تعیین میزان شیوع لپتوسپیرا در جنین های سقط شده گاوداریهای استان تهران به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

لپتوسپیروزیس یک بیماری زئونوز بوده که از طریق ایجاد عوارضی مانند سقط، مرده زایی، ناباروری، کاهش تولید شیر و... می تواند
خسارات اقتصادی سنگینی به بار آورد. در این تحقیق تعداد 251نمونه جنین سقط شده ارجاعی از گاوداریهای صنعتی استان تهران
به آزمایشگاه در مدت یکسال مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های مورد آزمایش شامل مخلوطی هموژن از بافتهای قلب، کلیه، کبد و
طحال جنین بود. جهت استخراج DNAاز روش پروتئیناز Kاستفاده شد. سپس آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز ( )PCRبا استفاده از
پرایمرهای اختصاصی ژن s r RNA 16جهت شناسایی جنس لپتوسپیرا .( )Leptospira Sppانجام گرفت.. پس از PCRنمونه های دارای
باند bp331در ژل الکتروفورزیس مثبت قلمداد گردیدند. شیوع تقریبی سقط جنین ناشی از لپتوسپیروزیس در استان تهران بطور میانگین
در طول سال %12/8و براساس فصل به ترتیب در بهار ،%15تابستان ،%9/08پائیز %10و زمستان %19/2بود. بر اساس نتایج بدست آمده
بیشترین شیوع در فصول بهار و زمستان می باشد که احتمالا ناشی از رطوبت بالاتر محیط و آبدوست بودن لپتوسپیرا و فعالیت بیشتر باکتری
است. بطور کلی با توجه به میانگین شیوع 12/8درصدی، یکی از مهمترین عوامل سقط در گاوداریهای صنعتی استان تهران لپتوسپیرا می
باشد؛ در نتیجه افدام جهت کنترل و ریشه کنی این بیماری با توجه به زئونوز بودن و خسارات اقتصادی سنگین، بسیار ضروری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Leptospira spp. In bovine aborted fetuses of dairy cattle herds by PCR in Tehran province

نویسندگان [English]

  • A Badii 1
  • F Mousakhani 2
  • M Malekan 3
  • M Zafari 3
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University karaj Branch, karaj-Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University Karaj Branch, karaj-Iran
3 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine ,Islamic Azad University Karaj Branch, Karaj-Iran
چکیده [English]

Leptospirosis is a zoonotic disease that can cause heavy economic losses through complications including abor
tion, stillbirth, infertility, reduced milk production, etc. In this study, 251 referred samples of aborted fetuses in
industrial dairy herds of Tehran province evaluated in MABNA laboratory during one year. Tested samples in
cluded a homogenous tissue mixture of fatal heart, kidney, liver and spleen. For DNA extraction, the Proteinase
K Method was used. Then polymerase chain reaction (PCR) was performed to recognize Leptospira Spp. by us
ing specifc 16s rRNA gene primers. Samples with 331bp band in electrophoresis gel were considered positive.
Prevalence of leptospiral abortion in average was 12.8 % in Tehran province during a year and based on season,
respectively, the amount in spring was 15%, summer 9.08 %, autumn 10 % and winter 19.2 %. Based on these
results, it was most prevalent in spring and winter that is probably due to higher environmental humidity, hydro
philic nature of leptospira and more bacterial activities. Generally according to the prevalence of 12.8 %, the major
cause of abortion in Tehran province in industrial dairy herds is leptospiral infection so that any activities in order
to eradicate and control the disease is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leptospirosis
  • abortion
  • PCR
  • Infertility
  • Reduced milk production