ارتباط درجه هایپرکراتوز سرپستانک در آستانه دوره خشکی با عفونتهای پستان پس از زایش در گاو شیری

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 دستیاردوره تخصصی مامایی و بیماری های تولیدمثل دام، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

تعداد 124کارتیه متعلق به 37راس گاو شیری که در آستانه دوره خشکی قرار داشتند از نظر میزان هایپرکراتوزسرپستانک ها امتیاز بندی شدند و بطور
اتفاقی در یکی از گروه های چهارگانه قرار گرفتند.گروه یک واجد سرپستانکهایی با انتهای صاف که دارای یک روزنه کوچک بودند، گروه دو کارتیه هایی که
یک حلقه برآمده صاف یا ناهمواری مختصری اطراف روزنه سرپستانک آن ها را احاطه کرده بود، گروه سه کارتیه هایی با یک حلقه ناهموار کراتین که بمیزان
1-3میلیمتر از روزنه سرپستانک بیرون زده بود و گروه چهار سرپستانک هایی که واجد یک حلقه کراتینی برآمده درنوک پستان به میزان 4میلیمتر یا بیشتر
بودند. شیر کارتیه های تحت مطالعه در شروع مرحله خشکی و همچنین روزهای اول و سوم پس از زایش جهت شمارش سلولهای پیکری اخذ گردید.در
این مطالعه کارتیه هایی که تعداد سلولهای سوماتیک آنها 250000و پایینتر بودند سالم و کارتیه هایی با تعداد سلولهای بالاتر از 250000بعنوان آلوده
در نظرگرفته شدند. نتایج آزمونهای آماری نشان دادند که میان درجه هایپرکراتوز سرپستانک ها در آستانه دوره خشکی و بروز عفونتهای جدید پستان
در دوره پس از زایش ارتباط معنی داری وجود ندارد ( )P < 0.05اما همین نتایج مشخص ساختند که درصد کارتیه های آلوده در گروه های چهارگانه
با درجات مختلف هایپرکراتوز در شروع دوره خشکی و روز سوم پس از زایش ارتباط معنی داری با یکدیگر دارند ( .)P < 0.05همچنین میان درجه
هایپرکراتوز سرپستانک با تعداد سلولهای پیکری در زمان خشک کردن و در روز سوم پس از زایش ارتباطی معنی دار بدست آمد (0.0005 , P = 0.66
= .)rاز سوی دیگر میان تعداد سلولهای پیکری در زمان خشکی با تعداد سلولهای پیکری در روز سوم پس از زایش بدون توجه به امتیاز سرپستانک
اختلافی معنی دار و مستقیم مشاهده گردید. (.)r = 0.8 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between teat-end hyperkeratosis at the beginning of dry period and new mammary infection rate in dairy cattle

نویسندگان [English]

  • O Ataee 1
  • A Khalaf 2
  • M Emadi 1
1 Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj branch, Iran
2 Post Graduate Student of Veterinary Theriogenology,, Islamic Azad University, Science and Research branch of Tehran, Iran
چکیده [English]

Milk samples in an aseptic manner at the beginning of dry period and three days after parturition from 124 mammary quarters (37 cows) were collected to determine somatic cell count (SCC). All quarters were scored (1 to 5)
on the basis of teat–end hyperkeratosis to establish a correlation between the score and new infection rate and
SCCs. After the last milking, a commercial intramammary antibiotic was used for all quarters. In this study critical
value of 250000 cell/ml was set for SCCs. Samples with somatic cell count lower and greater than this critical value
were considered healthy and infected respectively. The statistical analysis showed 26.5 % new infection rate and
5% cure rate at 3 days after parturition. The score were 1, 2, 3 and greater than 3 for 40%, 36%, 21% and 3% of
evaluated teats respectively. There was signifcant difference between milk SCC at the beginning of the dry period
and SCC of three days after parturition (p=0.0005, r = 0.8) Statistical analysis also showed signifcant differences
between teat-end hyperkeratosis and SCC at the same periods (p=0.0005, r = 0.66).There was no signifcant differences between teat score and new infection rate (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teat end hyperkeratosis
  • SCC
  • dry period
  • dairy cattle