بررسی تاثیر دگزامتازون بر روی برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم در گاوهای مبتلا به جابجایی شیردان به چپ متعاقب جراحی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر دگزامتازون بر روی بهبود بالینی و سطح سرمی برخی پارامترهای بیوشیمیایی در گاوهای مبتلا به جابجائی شیردان به چپ بعد از
عمل جراحی ثبیت شیردان انجام گرفت. 20راس گاو شیری مبتلا به جابجائی شیردان تشخیص داده شد و در دو گروه 10رأسی شاهد و تیمار قرار گرفتند. در
گروه شاهد فقط درمان جراحی و آنتی بیوتیک استفاده شد و در گروه تیمار علاوه بر درمان جراحی و آنتیبیوتیک، دگزامتازون نیز به میزان 0/5 mg/kgیک نوبت
تزریق شد در تمام گاوها قبل از جراحی و 5روز بعد از درمان جراحی معاینه بالینی انجام و نمونه خون اخذ شد. پس از جداسازی سرم مقادیر سرمی گلوکز،
بتاهیدروکسی بوتیریک اسید ( ،)BHBAکلیسم، آلانین آمینوترانسفراز ( ،)ALTآسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTو گاما گلوتامیل ترانسفراز ( )GGTاندازهگیری
شد. با انجام عمل جراحی اشتها و وضعیت دفع مدفوع در هر دو گروه به حالت طبیعی بازگشت. در هر دو گروه حرکات شکمبه بعد از جراحی افزایش
نشان داد که در مورد گروه تیمار بیشتر بود. میزان تولید شیر در هر دو گروه بعد از جراحی افزایش داشت که در گروه تیمار معنیدار بود ( .)p>0/05در گروه
تیمار در زمانهای قبل و بعد از درمان میانگین مقادیر سرمی BHBAبه تربیت 1/24 ± 0/07 mmol/lو ،0/88±0/06گلوکز به ترتیب 29/22±2/66 mg/dlو
بود که اختلاف بین میانگینها معنیدار22/15±1/82 و39/68±1/18 U/L به ترتیبALT ،97/09±7/46 و127/53±7/U/L19 به ترتیبAST ،32/84±2/63
بود (به ترتیب .)p=0/000 ،p=0/002 ،p=0/005 ،p=0/001در مورد GGTوکلسیم اختلاف میانگینها معنیدار نبود. در گروه شاهد اختلاف بین میانگین
ها در دوزمان مذکور معنی دار نبود. نتیجه نهایی اینکه تزریق دگزامتازون بعد از درمان جراحی گاوهای مبتلا به جابجایی شیردان به چپ باعث افزایش سطح
سرمی گلوکز شده و از مقادیر BHBAو آنزیمهای کبدی میکاهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of dexamethasone on serum concentration of some biochemical parameters in dairy cows with LDA

نویسندگان [English]

  • A Hassanpour 1
  • A Jodeiri 2
  • H Mirzaie 3
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
2 Graduated of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
3 Department of Food hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This study was conducted in order to evaluate the effect of dexamethasone on clinical healing and serum concentration of some biochemical parameters in dairy cows with LDA. 20 dairy cows with LDA were diagnosed and they
were divided into control (10 cows) and treatment groups (10 cows). Operation was carried out and antibiotic was
used in two groups and, in treatment group dexamethasone 0.5 mg.kg was injected once. All cows were examined
and their blood samples were drawn before and fve days after operation. The level of BHBA, ALT, AST, GGT and
calcium in serum samples were measured. After operation, the appetite and defecation returned to normal. In both
groups, rumen movement increased that was signifcant in treatment group (P<0.05). In treatment group, before
and after the operation mean serum level of BHBA were 1.24±0.07 and 0.88±0.06 mmol/l, glucose 29.22±2.66 and
32.84±2.63 mg/dl, AST 127.57± 7.1 and 97.09±7.46 U/L, ALT 39.68=1.88.7.1 and 22.15±1.82. There was a signifcant difference between means (p= 0.001, p=0.005, p=0.002, p= 0.000, respectively). There was no signifcant
difference between GGT and Ca means. In control group there was no signifcant difference between means. In
conclusion, Injection of dexamothasone after the operation in cows with LDA increases serum level of glucose and
decrease BHBA and liver enzymes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dexamethasone
  • LDA
  • dairy cow