بررسی فراوانی بیماریهای ناحیه کف سم گاوهای شیری در کشتارگاه صنعتی ارومیه

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

در این مطالعه، تعداد 4800انگشت در کشتارگاه صنعتی ارومیه موردبررسی قرار گرفت. تعداد 3071انگشت از کل انگشتان، دارای بیماریهایی در ناحیه کف
سم بودند که بیشترین درصد به بیماری سائیدگی پاشنه با شیوع %28/69و کمترین درصد به بیماری پودودرماتیت عفونی با درصد شیوع %7/42اختصاص
داشت و بقیه انگشتان ( 1729انگشت) فاقد هرگونه بیماری در ناحیه کف سم بوده اند. بطور کلی میزان فراوانی بیماریهای درگیر کننده ناحیه کف سم در
منطقه ارومیه بالا بوده بطوریکه فراوانی بیماری های ناحیه کف سم در طول فصل بهار بیشتر و در فصل زمستان کمتر از سایر فصول سال بود.بالا بودن میزان
فراوانیبیماری های کف سم در انگشتان گاوهای ارومیه بیانگر نیاز به تشخیص زود هنگام بیماریدر مزارع پرورشی بوده تا از بروز خسارات اقتصادی ناشی
از آن جلوگیری گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An abattoir survey on bovine sole diseases prevalence in Urmia province

نویسندگان [English]

  • A. Najafpour. 1
  • .F Jafar Gholizadeh 2
1 Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Urmia branch, Iran
2 Graduated from the faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University Urmia branch, Urmia – IRAN.
چکیده [English]

Lameness is one of the most important bovine diseases which after mastitis cause great economical impact on animal
husberdary. In this investigation, 4800 hooves were studed in Urmia’s Industrial slaughter house. 3071 of them were
involved with diseases of hoof which majority of it was heel erosion (%28.69) and the minorities were because of
infections pododermatitis (%7.42) and the rest of hooves had no defects. Involvement ratio of each claw to each disease of the hoof of animals during spring season was higher in comparison to other seasons, although in winter it was
the lowest. Lameness and other diseases which involve hoof of the animals are high in Urmia and early diagnosis of
such cases seems to be very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sole diseases
  • Cow
  • Abattoir
  • Urmia