ارزیابی سیتولوژی رحم به منظور تشخیص اندومتریت تحت بالینی و تأثیر آن بر میزان باروری در گاوهای واکل

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، تشخیص اندومتریت تحت بالینی در گاوهای واکل با استفاده از روش سیتولوژی و تأثیر این عارضه
بر روی میزان باروری در تلقیح بعدی بود. بدین منظور تعداد 77رأس گاو شکم 1-5با سابقه بیش از 3بار تلقیح (میانگین
تعداد تلقیح، )3/8و فاصله زمانی 190±40روز از زمان زایمان که ترشحات غیر طبیعی نداشته و در آزمایش رکتال و معاینه با
سونوگراف نیز رحمشان طبیعی بوده و در فاز لوتئال سیکل فحلی قرار داشتند، انتخاب شدند.
با استفاده از روش لاواژ رحم با سرم فیزیولوژی، نمونه گیری صورت گرفت و سپس نمونه ها سانتریفیوژ شده و با تهیه لام از
رسوب آنها، و رنگ آمیزی گیمسا، درصد نوتروفیل ها محاسبه گردید.
میانگین درصد نوتروفیل ها )0-9( 3/1بود. با استفاده از روش ROC analysisمشخص گردید که حضور بیش از %2نوتروفیل
در رحم، نشانه وجود اندومتریت تحت بالینی می باشد و اندومتریت تحت بالینی با کاهش میزان باروری در تلقیح بعدی مرتبط
بود. در این مطالعه، %25گاوها در اولین تلقیح بعد از نمونه گیری آبستن شدند. میزان باروری در اولین تلقیح بعد از نمونه گیری،
برای گاوهای مبتلا به اندومتریت تحت بالینی( 38رأس،) %5و برای گاوهای فاقد اندومتریت( 34رأس،) %47بود. در این مطالعه
مشخص شد که با افزایش میزان نوتروفیل، شانس آبستن شدن کاهش می یابد. شیوع اندومتریت تحت بالینی تشخیص داده شده
به وسیله سایتولوژی(حضور بیش از %2نوتروفیل در رحم،) 38( %52/7رأس) بود.
نتایج این بررسی نشان می دهد که آندومتریت تحت بالینی باعث کاهش میزان باروری و کاهش قابلیت تولید مثلی میشود که
در نهایت باعث افزایش حذف گاوهای شیری می گردد و روش سایتولوژی رحم می تواند به عنوان یک روش مناسب، برای
شناسایی گاوهای مبتلا به اندومتریت تحت بالینی پیشنهاد گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of endometrial cytology to diagnose subclinical endometritis and its effects on fertility in repeat breeder dairy cows

نویسندگان [English]

  • B Salasel. 1
  • A. Mokhtari 2
  • T Taktaz. 3
  • M. Khosravi. 2
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
2 Graduated from faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Iran.
3 Department of clinical sciences, Faculty of Veterinary Medicine Islamic Azad University,Shahrekord Branch,Iran.
چکیده [English]

The objective of this study was to describe endometrial cytology to determine the prevalence of subclinical
endometritis (SCE) and iťs impacts on fertility in Repeat breeder dairy cows.
Dairy cows parity 1 to 5 which were inseminated 3 or more times (the average number of AI in selected cows was
3.8) were examined in 190±40 days in milk. Clinically normal cows (n=77) were selected based on the absence
of abnormal discharges on external inspection and also absence of abnormal fndings on transrectal palpation and
ultrasonographic examination.
Endometrial samples were collected from the uterus using the lavage technique in the luteal phase of estrus cycle.
Collected solution centrifuged and a drop of sediment was streaked on to a clean microscopic slide and stained with
Giemsa. The percentage of polymorphonuclear cells(neutrophils) was counted for each specimen.
Analyzed data showed that in the selected cows, the mean amount of neutrophils was 3/1 %(0-9) and the prevalence
of cytologically diagnosed SCE (based on more than 2% neutrophils) was 52/7 %(n=38).
Cytologically diagnosed SCE was signifcantly associated with impaired reproductive performance.
In this study, 25% of cows (n=18) became pregnant in the next service. Conception rate (in the next AI) was 5% for
cows (n=38) with SCE (more than 2% neutrophils), and 47% for cows (n=34) without SCE(less than 3% neutrophils)
(p=0.009).
In conclusion, subclinical endometritis in repeat breeder cows which diagnosed by endometrial cytology was
associated with reduced reproductive performance such as relative conception rate and increased risk of involuntary
or premature culling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • subclinical endometritis
  • conception rate
  • endometrial cytology
  • repeat breeder