ارزیابی کارایی واکسن زنده کم خونی عفونی ماکیان در ایجاد پاسخ ایمنی یکنواخت و پایدار در یک گله مادر گوشتی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

3 گروه بهداشت مواد غذایی و کنترل کیفی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

بیماری کم خونی عفونی ماکیان نوعی آنمی آپلاستیک همراه با آتروفی لنفاوی و تضعیف سیستم ایمنی در جوجه های جوان است که با واکسیناسیون در مزارع مادر قابل
پیشگیری است. هدف از این مطالعه ارزیابی کارایی نوعی واکسن زنده تخفیف حدت یافته ( Nobilis CAV P4 (Intervet Co., Netherlandدر گله مادر و نتاج آنها بر اساس
القای پاسخ ایمنی یکنواخت در مقایسه با یک گله مادر غیر واکسینه بود. در این بررسی یک دز واکسن زنده  Nobilis CAV P4به گله مادر گوشتی سویه راس ()ROSS
308در سن  6هفتگی زیر جلد تزریق شد.  352نمونه سرم از گله مادر واکسینه و غیر واکسینه از سن  6-33هفتگی در زمان های  20 ،16 ،12 ،5و  28هفته بعد از واکسیناسیون
و دو نوبت در نتاج یکروزه آنها جمع آوری و تیتر آنتی بادی با کیت الیزا بیماری کم خونی عفونی ماکیان ( )Synbiotics Corporation, USAاندازه گیری شد. میانگین تیتر،
ضریب یکنواختی تیتر ها ( )%CVو درصد تیتر های بالاتر از  5000که نشانه حفاظت کافی در برابر بیماری است، در دو گله مادر و نتاج آنها به روش  T-Testمقایسه شدند.
نتایج نشان داد که گله مادر غیر واکسینه بطور طبیعی آلوده شده و تیتر آنتی بادی مادر و نتاج آنها بطور معنی داری بالاتر و ضریب پراکندگی آن پایین تر از گله مادرغیر واکسینه
است ( )P <0/05اما ضریب یکنواختی تیتر ها در نتاج گله مادر واکسینه پایین تر از نتاج گله غیر واکسینه است. هم چنین در گله مادر غیرواکسینه و نتاج آنها تیتر صفر وجود
دارد که حاکی از حساس بودن مادر و نتاج جوجه به ابتلا است در حالی که تمامی مادرها ی واکسینه و نتایج آنها از نظر سرمی مثبت بودند. بنظر می رسد طبق این آزمایش
واکسن قادر به ایجاد آنتی بادی بالا با محافظت کنندگی کافی برای نتاج باشد و تیتر آنتی بادی در مقایسه با آلودگی طبیعی درصد یکنواختی بالاتری دارد. با اینحال مطالعات
بیشتری لازم است تا نیاز واکسیناسیون در این بیماری را روشن تر کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effcacy of chicken infectious anemia Vaccine in broiler breeder flock based on variation and persistency in anti-CAV antibodies titers

نویسندگان [English]

  • P Haghighi-Khoshkhoo 1
  • M Tashakori 2
  • A Bahonar 3
  • G Akbari-Azad 1
1 Department of Clinical sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj branch, Karaj, Iran
2 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj branch, Karaj, Iran.
3 Department of Food Hygiene & Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Chicken Infectious Anemia (CIA), a disease of young chickens, can be prevented by immunization of breeding
flocks with live vaccines. The objective of the present work was to perform the effcacy of one attenuated live vaccine
Nobilis CAV P4 (Intervet Co., Netherland) based on induction of persistent antibodies in broiler breeder and their
progenies compared to unvaccinated broiler breeder flock. The vaccine administrated to Ross 308 broiler breeder
flocks at 6-week old via S.C. rout. A total of 352 serum samples were collected from vaccinated and unvaccinated
breeder flocks from 6 to 33 week old (5, 12, 16, 20 and 28 weeks after vaccination) and twice in their progeny flocks
at one- day old. Sera were analyzed by indirect ELISA (Synbiotics Corporation, USA) and data were compared statistically between the two groups by t-test. The results showed natural infection of CIA virus in unvaccinated breeder
flock and not only the mean titer was higher but also thecoeffcient variant (CV%) was lower than vaccinated breeder
flock signifcantly (P<0.05). But the CV% in progeny of vaccinated breeder flock was lower than the CV% in progeny of unvaccinated breeder flock. Also, there was anti-CAV antibody negative in hens and progenies in unvaccinated
breeder flock, so these hens potentially can transmit the virus vertically. All breeders from vaccinated flock were positive serologically. It seemed that vaccination could be an effcient rout for eliminating susceptible birds, decreasing
variation in anti-CAV antibodies titers and induction persistent antibody titer. However more experiments need to be
carried out to defne if vaccination really is desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chicken infectious anemia
  • CIA
  • Broiler breeder flock
  • Elisa
  • Live vaccine