اثر دوز بیشینه و کمینه آتروپین بر مولفه Fractional Shortening در اکوکاردیوگرافی خرگوش

نویسندگان

1 گروه تخصصی رادیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

با توجه به عدم ارائه تاثیر دوزهای کمینه و بیشینه پیش بیهوشی آتروپین بر عملکرد قلب ومیزان ( Fractional shortening )FSدر اکوکاردیوگرافی قلب
خرگوش این تحقیق با هدف تعیین احتمال تاثیر فوق طراحی گردید. بدین منظور  24سرخرگوش سفید نیوزلندی به ظاهر سالم بدون در نظر گرفتن جنس و
سن با وزن تقریبی  1/5 ± 0/3کیلوگرم در چهار گروه  6تایی جهت دسترسی به هدف تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند.
در این مطالعه، آتروپین با دوزهای بیشینه و کمینه در گروه های اول و دوم و آب مقطر در گروه های سوم و چهارم تزریق گردید. اندازه گیری ( )FSبطن چپ
در زمان های مقرر بوسیله دستگاه اکوکاردیوگرافی، بدون اطلاع از محلول تزریقی صورت پذیرفت.
میانگین ( )FSپیش از تزریق  37/29با انحراف معیار  ،3/355مقدار کمینه  30و مقدار بیشینه  43تعیین گردید. میانگین و انحراف معیار برای مقادیر ( )FSدر
37/00 ± 2/449 و36/83 ± 3/251 ،36/17 ± 4/119 ،35/33 ± 2/944 ،36/33 ± 3/011  به ترتیب30  و15 ،5 ،2 گروه یک در پیش از تزریق و در دقایق
تعیین گردید. میانگین و انحراف معیار برای مقادیر ( )FSدر گروه دو پیش از تزریق و در دقایق  15 ،5 ،2و  30به ترتیب ،39/00 ± 3/347 ،39/17 ± 2/994
 35/50 ± 6/025 ،36/50 ± 3/017و 36/83 ± 5/811تعیین گردید. میانگین و انحراف معیار برای مقادیر ( )FSدر گروه سه پیش از تزریق و در دقایق ،5 ،2
 تعیین گردید. میانگین و انحراف معیار برای33/67 ± 4/885 و35/00 ± 2/828 ،34/33 ± 2/805 ،33/83 ± 3/061 ،36/17 ± 2/483  به ترتیب30  و15
مقادیر ( )FSدر گروه چهار پیش از تزریق و در دقایق  15 ،5 ،2و  30به ترتیب 36/50 ± 1/225 ،37/17 ± 3/125 ،34/17 ± 4/622 ،37/50 ± 4/550
و 37/50 ± 2/811تعیین گردید. نتایج این بررسی نشان دهنده ثبات عملکرد قلب در دوز بیشینه آتروپین می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Maximum and Minimum Dose of Atropine on Fractional Shortening Parameter of Rabbit Echocardiography

نویسندگان [English]

  • M Nasrollahzade Masouleh 1
  • O. R. Samiee Amlashi 2
  • M Selk Ghaffari 3
  • M.R. Paryani 4
1 Department of Radiology, Faculty of Specialized Veterinary Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran-Iran
2 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch-Iran
3 Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, karaj Branch-Iran
4 Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch-Iran
چکیده [English]

There is no data on the effect of maximum and minimum premedication dose of atropine on work performance of heart and
amount of Fractional Shortening (FS) in rabbit echocardiography, so this study was designed for evaluation of probability of the
above effect.
24 White New Zealand rabbits, clinically healthy with no consideration in sex and age, weighting 1.5±0.3 kg in four groups consisting six animals for access to the purpose of study were evaluated.
Injection of atropine with maximum and minimum dosage for frst and second groups and injection of distilled water for third
and fourth groups were observed. Calculations of FS for left ventricles in statutory times were done by echocardiography with no
knowledge about injection solution.
Determinations for Mean, Standard Deviation, Minimum and Maximum amount for FS were 37.29, 3.355, 30 and 43 respectively.
Determinations for Mean and Standard Deviation for FS in group one, before injection and in minutes 2, 5, 15 and 30 after injection
were 36.33±3.011, 35.33±2.944, 36.17±4.119, 36.83±3.251 and 37.00±2.449 respectively. Determinations for Mean and Standard
Deviation for FS in group two, before injection and in minutes 2, 5, 15 and 30 after injection were 39.17±2.994, 39.00±3.347,
36.50±3.017, 35.50±6.025 and 36.83±5.811 respectively. Determinations for Mean and Standard Deviation for FS in group three,
before injection and in minutes 2, 5, 15 and 30 after injection were 36.17±2.483, 33.83±3.061, 34.33±2.805, 35.00±2.828 and
33.67±4.885 respectively. Determinations for Mean and Standard Deviation for FS in group four, before injection and in minutes
2, 5, 15 and 30 after injection were 37.50±4.550, 34.17±4.622, 37.17±3.125, 36.50±1.225 and 37.50±2.811 respectively.
As a conclusion, Stability of heart performance was observed after using maximum dose of atropine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • atropine
  • Echocardiography
  • Rabbit
  • Fractional Shortening
  • FS