تشخیص تفریقی فاسیولوز و دیکروسلیوز با استفاده از الگوهای پروتئینی سوماتیک

نویسندگان

1 ژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران، جهاد دانشگاهی

2 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

دیکروسلیوم و فاسیولا از جمله ترماتودهای شایع در مجاری صفراوی کبد میزبانهای مختلف مانند گاو، گاومیش، شتر، گوسفند و بز میباشد. وجود
این انگل در کبد میزبانهای نهایی باعث بیماریزایی شده و در اثر تجمع انگل و تخم آن، مجاری صفراوی متسع شده و جدار آنها تیره رنگ می شود.
فناوریهای جدید در زمینه بیولوژی مولکولی باعث ایجاد تغییرات اساسی در مطالعات کلاسیک و تشخیص نوع انگلها شده است. یکی از این روشها،
تشخیص پروتئین سوماتیک انگل به وسیله آزمون ( PAGE-SDSسدیم دو دسیل سولفات ژل الکترو فورزیس) میباشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد
که باندهای پروتئینی دیکروسلیوم دندریتیکوم در گسترهی  14/4تا  116کیلو دالتون و تعداد آنها  15باند میباشد. باندهای پروتئینی فاسیولا هپاتیکا در
گسترهی  18تا  63کیلو دالتون بوده و شامل  7باند میباشد درحالی که فاسیولا ژیگانتیکا در همین گستره دارای  9باند است. با استفاده از نتایج این تحقیق
میتوان روش جدیدی برای تشخیص تفریقی و پاراکلینیکی این ترماتودها معرفی کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Differential Diagnosis of Fasciolosis and Dicrocoeliosis by using Somatic Protein Bands

نویسندگان [English]

  • A Baygan 1
  • N Taiefi Nasrabadi 2
1 Iranian Institute of Research & Development in Chemical Industries (IRDCI), Jahad Daneshgahi, Tehran, Iran
2 Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karadj Branch, Iran
چکیده [English]

Dicrocoelium and Fasciola are hepatic duct parasites of different animals that are reported from cattle, buffalo,
camel, sheep, goats, wild rabbit and hogs in Iran and many other parts of the world. Studies show that the existence
of this parasites in the livers of final hosts become pathogens.The new technologies in the field of molecular
biology had caused basic changes in the classic researches and indistinguishing parasites. One of these methods is
the somatic proteins identification of the parasites resulted from SDS-PAGE.
In an abattoir, adult trematodes were obtained from infested livers of cows, sheep and goats. The different parts
of the parasite, such as evacuated materials, excretory and somatic parts can have antigens for diagnosing proteins.
There are different method for diagnosing proteins. The best and easiest of these methods is electrophoresis with
SDS PAGE. After some processing, some adult termatodes of every host for the expulsion of extra materials was
washed in PBS (pH= 7.4) 3-4 times and the resulting solution was centrifuged in 4oC for 30 min in 12000 G.
The results of the present study showed that D. denderiticum protein bands are in 14.4-116 kDa range and their
numbers is 15. F. hepatica protein bands are in 18-63 kDa and include 7 bands, while F. gigantica in the same
range is 9 bands.
Using somatic proteins pattern can be considered as a new paraclinic method for the differential diagnosis of
Fascioliasis and Dicrocoeliasis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical Diagnosis
  • Fasciolosis
  • Dicrocoeliosis
  • Protein Bands
  • SDS-PAGE