بررسی کشتارگاهی میزان آلودگی گوسفندان مناطق مختلف ایران به کیست هیداتید

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 ازرس بهداشتی گوشت، کشتارگاه صنعتی کرج راک

چکیده

بیماری کیست هیداتید ناشی ازمرحله لاروی اکینو کوکوس گرانولوزوس بوده که هنوز هم یکی ازعوامل مهم ایجاد کننده معضلات اقتصادی و بهداشتی در نواحی
مختلف جهان، بخصوص در شرایط بهداشتی نامناسب می باشد. درایران نگهداری گوسفند اغلب با روشهای سنتی وبصورت متراکم صورت می گیرد وسگهایی که نگهبانی
گله را برعهده دارند، باعث ادامه چرخه زندگی انگل می شوند.این بیماری مشترک بین انسان وحیوان بوده وفاقد علائم بالینی اختصاصی می باشد وتشخیص قطعی آن
در دام بوسیله کالبد گشایی و یا بازرسی پس از کشتار است. بنابراین تعیین وضعیت بیماری در دام می تواند کمکی در جهت کنترل خسارات اقتصادی وبهداشتی ناشی
از آن باشد.
این مطالعه با هدف بررسی آخرین وضعیت آلودگی کیست هیداتید دربرخی از مناطق کشور بر روی  80947راس گوسفند، که از اردیبهشت تا آبان سال1386
درکشتارگاه کرج راک کشتارشده اند، انجام شده است. در هر روزکاری ابتدا محل پرورش وارسال دامهای ارسال شده به کشتارگاه مشخص می گردید و پس از کشتار دام
و تعیین سن از طریق مشاهده دندانها، بازرسی قسمتهای مختلف لاشه و اندرونه ها جهت تشخیص بیماری وتعیین اندامهای آلوده ونوع کیست انجام می شد.
از میان  80947راس گوسفند بررسی شده، تعداد  1530راس مبتلاء به کیست هیداتید بودند که نشان دهنده فراوانی آلودگی به کیست هیداتید به میزان 1/89درصد
بود و  60/3درصد کیستهای هیداتید بررسی شده بارور بودند. از میان نوزده منطقه بررسی شده، بیشترین وکمترین میزان فراوانی کیست هیداتید،به ترتیب مربوط به مشهد
با میزان 3/83درصد وکرج با میزان  0/83درصد بود.
یافته های این بررسی نشان می دهد که میزان فراوانی بیماری در مناطق مختلف مورد بررسی، متفاوت بوده که نسبت به آمار دهه گذشته کاهش نشان می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abattoir Study of Hydatid Cyst Infestation in Sheep from Different Regions of Iran

نویسندگان [English]

  • V Koohdar 1
  • Sh. R Shojaei 2
  • B Radmehr 1
  • F Pakbaz 3
1 epartment of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
3 Meat Inspector in Karaj Rak Slaughter House, Karaj-Iran
چکیده [English]

Hydatidosis caused by Echinococcus granulosus is still an important public health and economic problem
in many regions of the world, especially in countries with insufficient hygienic management system. In Iran,
Sheep are often bred with traditional extensive methods, where dogs are commonly used to control and guard the
flocks, allowing the life cycle of the parasite to perpetuate. This is a zoonotic disease without a specific clinical
signs. Final diagnosis in animal can be made only by necropsy or/and post mortem inspection. This survey was
conducted to evaluate the current status of hydatid cyst infection in sheep from some parts of Iran. The survey was
carried out on 80947 sheep slaughtered in Karaj Rak slaughterhouse From April to November 2007.
The geographical origin of each animal was recorded at the slaughterhouse. The post mortem inspection of
carcass and offal was carried out to recognize the disease, determination of infected organs and the kind of cysts,
after slaughter and determination of age by teeth examination.
Of 80947 slaughtered sheep, 1530 (1.89%) were found infected with Echinococcus granulosus hydatid cysts.
60.3% of cysts were fertile. In nineteen regions of this survey, Mashhad (3.83%) and Karaj (0.83) had the highest
and lowest contamination, respectively.
The prevalence of the disease was dissimilar in different regions and it had decreased, as compared with last
decade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheep
  • hydatid cyst
  • Geographical area
  • Iran