ارزیابی رادیوگرافیک همدهانی تجربی سرپستانک در گاو شیری

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه تخصصی رادیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

3 گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

در این بررسی، ایجاد همدهانی به منظور درمان ضایعات شدید انتهای سرپستانک گاو شیری برای اولین بار انجام شده و این روش درمانی، توسط
رادیوگرافی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، یک سوم انتهایی سر پستانک های چپ عقب در پنج راس گاو هلشتاین  3-5ساله غیر آبستن
شیروار به صورت عرضی مورب با اسکالپل بریده شده و پس از ایجاد یک برش طولی قاچ خربزه ای بر روی سطح میانی سرپستانک های راست عقب،
دو سر پستانک در دو لایه با الگوی ساده تک برای لایه مخاطی و الگوی تشکی افقی برای پوست و لایه میانی (ماهیچه ای) به ترتیب با نخ بخیه 0ـ 3و
0ـ 2پلی گلا کتین ( 910ویکریل) بخیه شدند. در روز سوم قبل از عمل و روزهای ، 4 ،15، 30، 44بعد از عمل، از تمامی سر پستانک ها با ماده حاجب
مثبت مگلومین کامپاند تحت شرایط  ،FFD = 80 Cm، 50 Kv، 16 mAsبا و بدون فشار مثبت، رادیو گرافی تهیه شد. بر اساس نتایج رادیو گرافی قطر
داخلی محل های پیوند در روز  44پس از عمل  14-20میلی مترتحت فشار مثبت و  11-16میلی متر بدون فشار مثبت، اندازه گیری شد. با توجه به نتایج
حاصله ازانجام رادیوگرافی به نظر می رسد می توان این روش جراحی را در در درمان ضایعات شدید انتهای سرپستانک گاو شیری، توصیه نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Radiographic Evaluation of Experimental Teat Anastomosis in Dairy Cow

نویسندگان [English]

  • M Darestani Farahani 1
  • A Veshkini. 2
  • S.M Ghamsari. 3
1 Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj branch, Iran
2 Department of Radiology, Faculty of Specialized Veterinary Science, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran-Iran
3 Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Experimental teat anastomosis for treatment of sever cow’s teat injuries were performed for the first time and
evaluated by radiography.
Five healthy, non-pregnant milkier Holstein cows were selected and after preoperative considerations, the rear
teats were prepared for aseptic surgery. The left teats (1/3 of distal portion) were amputated horizontally, and fullthickness elliptical incisions were induced in 1/3 of proximal of the right teats from the base, in medial aspect.
Anastomosis between amputated and neighboring teats was completed with two rows of sutures, simple interrupted
in mucosal layer and interrupted horizontal mattress in intermediate and skin layers with polyglactin910(Coated
Vicryl),sized 3-0 and 2-0,respectively. Radiographs with meglumine compound (positive contrast media) were
prepared under condition of FFD = 80 Cm, 50 Kv, 20 mAs from all anastomised teats with and without positive
pressure in 3 day before surgery and 4, 15, 30 and 44 days after the operation.
According to radiographic results inner diameter of anastomosis junction were measured 14-20 mm under
positive pressure and 11-16 mm without positive pressure in 44th day after the operation.
According to the good radiographic findings and simplicity of this surgical technique, Teat anastomosis can be
recommend for the treatment of sever teat injuries in dairy cows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dairy cow
  • Teat Surgery
  • Anastomosis
  • Radiography