بررسی ارتباط سرب موجود در شیر با سرب موجود در آب شرب گاوداریهای اطراف تهران

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

سرب از جمله فلزات سنگین است که میتواند از طرق مختلف وارد بدن حیوان و انسان شده و در صورت تداوم آلودگی باعث بروز مسمومیت
گردد. در این پژوهش سرب موجود در شیر و آب گاوداریهای اطراف تهران و ارتباط آنها مورد بررسی قرار گرفت.
با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی تعداد 100نمونه شیر خام از 10گاوداری در اطراف شهر تهران بصورت مستقیم از گاوها تهیه شد و به
همراه  10نمونه از آب مصرفی گاوهای همان گاوداریها به آزمایشگاه انتقال یافت .نمونه ها با استفاده از دستورالعمل Association of Analytical
( Communities )A.O.A.Cو با استفاده از روش اسپکترومتری جذب اتمی مورد آزمایش قرار گرفت و میزان سرب موجود در آب و میزان باقیمانده
سرب در شیر اندازهگیری و مقایسه شد.
نتایج نشان داد میانگین غلظت سرب در شیر خام برابر با  264 ±204/19 ppbاست که با توجه به حد استاندارد سرب در شیر در کدکسppb(2007
 )20نشان دهنده آلودگی بیشتر از حد مجاز تمامی نمونههای شیر به سرب میباشد. همچنین در نمونههای آب، با توجه به استاندارد میزان سرب در آب در
کدکس )10 ppb(2007میزان سرب موجود در آب به جز در دو نمونه، کمتر از حد مجاز بود.
در این بررسی با وجود بالا بودن سرب در تمامی نمونههای شیر، همبستگی معنی داری بین میزان سرب موجود در آب با میزان سرب موجود در
شیر وجود نداشت. بنابراین آب نمیتواند منبع این آلودگی در منطقه قلمداد گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between Lead Concentration in Produced Milk and Drinking Water in a few Dairy Farms of Tehran Province

نویسندگان [English]

  • B Radmehr 1
  • M Nematparvar 2
  • M Farhoodi Moghadam 1
  • M Khoshnevis 2
1 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj branch, Iran.
2 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj branch, Iran
چکیده [English]

Lead is a heavy metal and lead poisoning may occurre if it enters regularly into the animal or human body, So in
this study lead concentration in milk and water were compared for a possible correlation.
100 samples of raw milk from 10 farms around city of Tehran were collected randomly. These samples were collected directly from cows in the farms. 10 sample of water were collected from the same farms.
Lead concentration was measured in all of the samples by Atomic Absorption Spectrophotometery and according
to the Association of Analytical Communities method.
The results showed that mean lead concentration in milk was 264±204/19 ppb which it was more than standard
permitted level of codex 2007 (20ppb).
Lead concentration in all of the milk samples were over the standard permitted level but lead concentration in
drinking water samples were under the codex 2007 permitted level (10ppb), except two samples which were over the
standard.
Statistical analysis of results showed that there was no correlation between lead in drinking water and in the cow’s
milk. Therefore, water can not be the source of lead contamination in the milk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lead
  • Milk
  • water
  • Poisoning