الگوهای مقاومت آنتی باکتریال در اشریشیا کلی های جداشده از جوجه های گوشتی مبتلا به کلی باسیلوز در استان گلستان

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین فراوانی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در اشریشیا کلی های جداشده از جوجه های گوشتی مبتلا به کلی با سیلوز درسطح
مرغداریهای گوشتی استان گلستان انجام گرفت.
 150نمونه اشریشیا کلی جداشده از جراحات پری کاردیت جوجه های گوشتی  30مزرعه ( 5نمونه از هر مزرعه) با واکنش های بیوشیمیایی
اختصاصی تایید شد و سپس حساسیت آنها بر روی  15نوع آنتی بیوتیک با استفاده از روش انتشار دیسک ( )Method Diffusion Discمورد بررسی
قرار گرفت.
نتایج این بررسی نشان داد که همه اشریشیا کلی های جداشده مقاوم به نالیدیکسیک اسید، اریترومایسین، فلومکوئین و حساس به جنتامایسین
و سفتیو فور بودند. بیش از  %80اشریشیا کلی های جداشده به کلیسین، تتراسیکلین، سولفادیازین+ تری متوپریم، انروفلوکساسین، سیپروفلوکساسین،
دانوفلوکساسین، لینکو اسپکتین، دیفلوکساسین، سولفاکلروپری دازین+تری متوپریم و داکسی سایکلین مقاوم بودند. بررسی فراوانی اشریشیا کلی های
جداشده مورد آزمایش به ترکیبات آنتی بیوتیک نشان دادکه  29الگو وجود دارد.  88درصد از این اشریشیا کلی های جداشده به بیش از یک الگو و%12
از آنها هم هر کدام فقط به یک الگو تعلق داشتند.
فراوانی مقاومت اشریشیا کلی های جداشده به ترکیبات آنتی باکتریال می تواند بدلیل مصرف بی رویه و نادرست این ترکیبات بالا می باشد و این
مسئله خطری جدی برای صنعت طیور کشور و بهداشت عمومی محسوب می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibacterial Resistance Patterns of Escherichia coli Isolated from Broilers Colibacillosis of Broilers chicks in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • P Haghighi Khoshkhoo 1
  • I Ali-Nezhad 2
1 Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
2 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj-Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determinate the drug resistance patterns of avian E.coli isolates from cases of
colibacillosis in Golestan Province, Iran.
One hundred and fifty isolates of E. coli from pericarditis lesions (5 samples per farm and in 30 farms) submitted
to the microbiology laboratory. After sampling and confirmation by biochemical reactions, the E.coli isolates were
tested for their susceptibility to a panel of 15 antibacterial agents using the Kirby-Bauer disc diffusion method.
The drug susceptibility test showed that all isolates were resistant to Nalidixic acid, Erythromycin, Flumequine
and were susceptible to Gentamicin and Ceftiofur. More than 80% of the isolates were resistant to Colistin,
Tetracycline, Sulfadiazine + Trimethoprim, Enrofloxacin, Cyprofloxacin, Danofloxacin, Lincospectin, Difloxacin,
Sulphachlorpyridazin + Trimethoprim and Doxycycline. There were 29 drug resistance patterns among 150 E.coli
isolates. Eighty eight percent of isolates belonged to more than one pattern, whereas the rest (12%) of isolates, each
isolate belonged to one pattern only.
The results of this study confirmed the possibility of indiscriminate abuse and misuse of antibacterial agents in
poultry industry and this could be dangerous for public health as well.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drug resistance
  • Escherichia coli
  • Avian Colibacillosis
  • Golestan province
  • Iran