بررسی ارتباط عیار سرمی پروژسترون و استروژن با یافته های سونوگرافیک کیست های تخمدانی گاو شیری

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 گروه بهداشت و مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

کیستهای تخمدانی در گاوهای شیری ساختارهای فولیکولی هستند که بیش از  2/5سانتی متر قطر داشته و حداقل به مدت  10روز در غیاب جسم
زرد باقی مانده باشند. میزان وقوع کیستهای تخمدانی بر طبق گزارشات از  % 6تا  %19میباشند. تخمدان کیستیک یک ناهنجاری مهم در تولیدمثل گاوهای
شیری میباشد و تشخیص به موقع عارضه و درمان آن از ضررهای اقتصادی هنگفتی جلوگیری می نماید.
در این بررسی میزان ارتباط بین عیار سرمی پروژسترون و استروژن و یافته های سونوگرافیک در دو نوع کیست فولیکولار و لوتئال مورد ارزیابی
قرار گرفت. برای رسیدن به این هدف تعداد  32مورد کیست تخمدانی که از طریق تصاویر سونوگرافیک با مبدل  5مگاهرتز تشخیص داده شده بودند بر
اساس میزان پروژسترون آنها که به روش الایزا اندازه گیری شده بود به چهار گروه تقسیم شدند.
تجزیه و تحلیل آماری نتایج این بررسی، فقط ارتباط مستقیم بین عیار سرمی پروژسترون با قطر دیواره در کیستهای لوتئال را نشان داد و بیانگر آن است
که تشخیص نوع کیست برمبنای مقادیر پروژسترون بیشتر از 1یا  2نانوگرم در میلی لیتر با اطمینان بیشتری نسبت به قطر دیواره آن صورت می پذیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Correlation between Serum ProgesteroneEstradiol Concentration and Sonographic Findings of Ovarian Cysts in Dairy Cow

نویسندگان [English]

  • A Badiee 1
  • O Ataee 1
  • M Farhoodi Moghaddam 1
  • S Nazari 2
  • A.R Bahonar 3
1 Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj branch, Iran
2 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj branch, Iran
3 Department of Epidemiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Ovarian cysts in dairy cattle are generally defined as follicular structures with diameter greater than 2.5 cm which
remains at least for 10 days in the absence of corpus luteum. Prevalence of ovarian cysts is reported to be 6% - 19%;
thus, cystic ovary is a main reproduction disorder in dairy cattle with heavy economic losses.
This study was conducted to evaluate correlation between ovarian sonographic findings and serum estradiol and
progesterone concentration of ovarian cyst in dairy cow.
32 dairy cows with ovarian cysts were diagnosed with sonography and categorized to four groups according to
serum concentration of progesterone.
Serum concentration of progesterone and estradiol was monitored by ELISA and cyst mapping included wall diameter, cyst diameter and cyst volume was evaluated by ultrasound set with 5 mega hertz probe.
Statistical analysis of the results showed a direct relation between progesterone concentration and the diameter of
luteal cysts wall.
The results showed that it might be better to differentiate ovarian cysts on the basis of the amount of progesterone
greater than 1 or 2 nanogram per milliliter instead of the diameter of the cyst wall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ovarian Cyst
  • Sonography
  • progesterone
  • estradiol