بررسی اثرات ال- کارنیتین در راندمان پرورشی، عملکرد سیستم ایمنی، صفات لاشه و اجزای خون در جوجه گوشتی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 گروه دامپروری دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

3 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

4 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاهآزاد اسلامی، واحدکرج

چکیده

ال-کارنیتین یک ماده شبه ویتامینی است که عمده اثر آن آزادسازی انرژی، بهبود راندمان پرورشی و تحریک پاسخ ایمنی است. بر این اساس مطالعه
زیر با هدف بررسی اثرات ال- کارنیتین بر راندمان پرورشی، عملکرد سیستم ایمنی، صفات لاشه و اجزای خون در جوجه گوشتی طراحی شده است.
بدین منظور تعداد 240قطعه جوجه یکروزه گوشتی نر از سویه کاب 500به صورت تصادفی به چهار تیمار تقسیم شدند و هر تیمار در سه تکرار، به
ترتیب دریافت کننده جیره غذایی پایه (گروه شاهد) و جیره پایه به همراه ال- کارنیتین در سه سطح 250 ،125و 375میلی گرم در هر کیلوگرم ()ppm
خوراک بودند که از یک روزگی تا 49روزگی در پن های مجزا و با شرایط یکسان پرورش یافتند. در طول دوره پرورش به طور هفتگی اطلاعات مربوط به
راندمانهای پرورشی (مصرف خوراک، وزن، ضریب تبدیل غذایی، عدد تولید،) میانگین تیتر آنتیبادی آنفلوانزا و نیوکاسل، صفات خونی و سرمی، صفات
لاشه، بافت شناسی سلول کبد و برآورد اقتصادی مصرف ال-کارنیتین محاسبه و بر اساس آنالیز واریانس و میانگین دانکن مقایسه آماری شدند.
ال- کارنیتین در سطح 375 ppmنسبت به گروه کنترل منفی، به طور معنی داری باعث کاهش مصرف دان، افزایش وزن، افزایش کارایی تولید
اروپایی، بالارفتن تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل و آنفلوانزا و برخی صفات خونی و سرمی (تعداد گلبول سفید و قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و تری
گلیسرید) شده است ( .)p>0/05هم چنین بر کلیه پارامترهای دیگر شامل دیگر صفات خونی و سرمی ( MCH ،MCVو ،MCHCپلاکت و
کلسترول،) صفات لاشه، بافت شناسی سلول کبد و برآورد اقتصادی اثر آن مثبت ارزیابی شد ولی معنی دار نبود ( .)P>0/05ال- کارنتین در سطوح
125و ppm 250بر کلیه عوامل مورد مطالعه اثرات مثبت داشت ولی معنی دار نبوده است (.)P>0/05
بر اساس نتایج این بررسی، بنظر می رسد ال- کارنیتین تا حدودی قادر به بهبود راندمان پرورشی، عملکرد سیستم ایمنی، صفات لاشه و اجزای خون
در جوجه گوشتی باشد که این تاثیر در سطح 375 ppmنسبت به سطوح 125و ppm 250بارزتر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Dietary L - Carnitine Supplementation on Overall Performance, Carcass Traits, Blood Components and Immune Response in Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • G. Akbari-Azad 1
  • P. Haghighi-Khoshkhoo 1
  • N. Ila 2
  • F. Moayer 3
  • H. Dehghan- Nayeri 4
1 Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran.
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran.
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran.
4 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to evaluate the effects of three dietary L-carnitine inclusion levels on performance,
carcass traits, blood cells, serum components and immune responses on broiler chickens.
240 one- day old male broiler chicks (Cobb 500) selected and randomly distributed into 12 floor pens in a randomized
block design (4 treatments, 3 pens/ treatment, 20 birds/ pen) and reared until 49 days of age.
L-Carnitine levels used in this experiment were zero, 125, 250 and 375 ppm in feed. Feed consumption,
mortality rate, mean weight, feed conversion rate (FCR), European Efficacy Factor (EEF), antibody titers against
Newcastle Disease (ND) and Avian Influenza (AI) vaccines, cholesterol, triglyceride, white blood cell and red
blood cell counts, abdominal fat weight, heart weight ratio, hepatocyte changes were measured at the end of
rearing. Finally all data were subjected to the analysis of variances and compared by Duncan’s method between 4
groups statistically. The results showed that:
1) L-Carnitine can improve significantly body weigh gain only in 35-49 day old, but not in earlier age. Also
improve FCR, EEF, antibody titers against ND and AI vaccines. It can be considered economics to use as it was
found in cost-benefit assessment.
2) L-Carnitine did not have any significant effects on serum components, blood cells counts and carcass traits,
although it had a little positive improving effect on these items.
It seems that L-Carnitine can improve overall performance, carcass traits, blood & serum components and
immune response in broiler chickens relatively, and this improvement is more obvious in 375 mg/kg feed than 125
and 250 mg/kg feed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • L-Carnitin
  • broiler performance
  • Immune status
  • carcass traits
  • Blood & Serum components