تعداد مقالات: 262

203. مروری بر علل ناباروری در سگ ماده دارای سیکل های فحلی منظم یا نامنظم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-7

حمید قاسم زاده نوا


206. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎد ﻧﺨﺎﻋﻲ در داﻣﻬﺎی ﻛﻮﭼﻚ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 100-90

اﻣﻴﺪ ﻣﺮادی


208. آسیب لیگامان معلقه (Suspensory ligament) در اندام‏های حرکتی اسب‏های ورزشی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-10

سمانه قاسمی


209. مروری بر اتیولوژی، روشهای تشخیص و درمان یووئیت در سگ

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 22-22

سلک غفاری


212. بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی برخی ژن های مولد بیوفیلم در استافیلو کوکوس اورائوس های جدایه از ورم پستان گاو

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 225-234

مسعود شماخی؛ فرهاد موسی خانی؛ مجید ارجمند زادگان؛ سمیرا دزفولی


213. اهمیت انسدادهای اختناقی روده بزرگ در کولیک اسب

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 20-30

علی رضا قدردان مشهدی


214. مصرف پروبیوتیک در آبزیان و ماهیان زینتی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-27

بابک شعیبی


215. مقدمه ای بر دندانپزشکی اصلاحی و درمانی اسب ( سخنرانی کلیدی 3rd ICAM – بخش اول)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-102

علیرضا رعایت جهرمی


216. ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻗﺎرﭼﻲ ﭘﻮﺳﺖ در داﻣﻬﺎی ﻛﻮﭼﻚ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 100-110

ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻣﺸﻬﺪی رﻓﻴﻌﻲ


217. تعیین ارزش تشخیصی لاکتات دهیدروژناز و آلکالین فسفاتاز شیر در گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 235-247

عباس کلانتری؛ شهاب الدین صافی؛ عباس رحیمی فروشانی


218. عفونت های سیرکو ویروسی در پرندگان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 28-30

نریمان شیخی


219. چشم‌انداز کنونی و آینده فناوری‌نانو در دامپروری و دامپزشکی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 30-40

محمد کاظم کوهی


221. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی در بیهوﺷﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 110-120

ﻧﺎﺻﺮ وﺻﺎل


222. فراوانی و سبب شناسی ورم پستان تحت بالینی در میش های قزل منطقه نقده در آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 249-258

عبداله عراقی سوره؛ احسان هادوی؛ کیوان عبدی


223. دیابت ملیتوس در حیوانات

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-32

سید حامد شیرازی بهشتی ها


224. IMPORTANCE OF ORAL HEALTH

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 40-50

جرزی گاور


225. کنترل بیماری های کرمی در اسب: دیدگاه‎های تازه ( سخنرانی کلیدی 3rd ICAM – بخش اول)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-122

کامران شریفی؛ رامین مرادی