کلیدواژه‌ها = کانترایمنوالکتروفورز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خاصیت ایمنی‌زایی آنتی ژن های انگل پاراآسکاریس اکوئوروم با استفاده از روش کانترایمنوالکتروفورز

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-70

فاطمه فروهی؛ هادی زمانی؛ سجاد یزدان ستاد؛ رضا نجف پور؛ الهه شمس؛ حسین وزینی