کلیدواژه‌ها = ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎد ﻧﺨﺎﻋﻲ
تعداد مقالات: 1
1. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎد ﻧﺨﺎﻋﻲ در داﻣﻬﺎی ﻛﻮﭼﻚ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 100-90

اﻣﻴﺪ ﻣﺮادی