کلیدواژه‌ها = ﭘﻴﺮوﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ
تعداد مقالات: 1
1. ﭘﻴﺮوﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ، ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ در ﻃﺐ اﺳﺐ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 70-80

ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﻗﺪردان ﻣﺸﻬﺪی