کلیدواژه‌ها = ﮔﺮﺑﻪ
تعداد مقالات: 2
1. اﻧﻮاع ﺗﺸﻨﺞ و درﻣﺎن آن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 10-20

ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺳﺮﭼﺎﻫﻲ


2. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی در بیهوﺷﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 110-120

ﻧﺎﺻﺮ وﺻﺎل