کلیدواژه‌ها = آمیلوئید Aشیر
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ارزش تشخیصی سرم آمیلوئید Aبه عنوان شناساگر نوین ارزیابی کیفیت شیر مخزن دامداری

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 71-90

محمدرضا تقدیری؛ گیتی کریم؛ شهاب الدین صافی؛ عباس رحیمی فروشانی؛ عباسعلی مطلبی