کلیدواژه‌ها = کوکسیدیوز
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه مقایسه ای کوکسیدیوز تجربی در جوجه های گوشتی دو سویه rOSS و Cobb از طریق اندازه گیری کاروتنوئیدهای پلاسما

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-82

سید شاپور رضا شجاع؛ نیما عیسی کاکرودی؛ نیما بختیاری


2. بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با سالینومایسین در جوجه های گوشتی مبتلا بهکوکسیدیوز تجربی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 15-23

فریبـرز معــیّر؛ سید شاپور رضا شجاعی؛ سید حسین حسینی؛ مطهر اسفندیاری


3. بررسی میزان شیوع کوکسیدیوز در تعدادی از گاوداریهای صنعتی استان البرز

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 25-31

سید شاپوررضا شجاعی؛ علیرضا شقایق؛ امین احمدی


4. ارزیابی تأثیر مصرف پربیوتیک دکستران بر کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی سویه راس با استفاده از درجه بندی ضایعات روده ای

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 161-171

سید شاپوررضا شجاعی؛ حامد حسنی ولاسجردی؛ کسری اسمعیل نیا