کلیدواژه‌ها = درد
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تاثیر میدانهای الکترومغناطیسی بر تسکین درد حاد

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 255-261

رامین حاجی خانی؛ محمد رضا رحیم نژاد


2. اثر میدانهای الکترومغناطیسی بر درد احشائی

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 149-153

رامین حاجی خانی؛ محمد رضا رحیم نژاد؛ علی ضرغامی


3. بررسی تاثیر گیرنده های آلفا و بتا آدرنرژیک در تسکین درد ناشی از میدان های الکترومغناطیس

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 96-102

محمدرضا رحیم نژاد؛ رامین حاجی خانی


4. تاثیر نگهداری انفرادی بر احساس درد احشایی در موش آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-62

محمدرضا رحیم نژاد


5. نقش سیستم آدرنرژیک در تاثیر میدان الکترومغناطیس بر احساس درد حاد

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 254-259

محمدرضا رحیم نژاد؛ محمدرضا زرین دست


6. اثر کاهنده نگهداری انفرادی بر آستانه احساس درد مزمن در موش آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 201-206

محمدرضا رحیم نژاد؛ رامین حاجی خانی؛ ماریا یوجینیا آگیلار مرچن