کلیدواژه‌ها = واکسن
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی فارمی واکسن زنده متاپنوموویروس پرندگان در مزرعه جوجه گوشتی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-13

پیام حقیقی خوشخو؛ حسین حسینی؛ گیتا اکبری آزاد؛ امیر بخشی


2. بررسی عیار پادتن ناشی از تزریق واکسنهای توأم آبله گوسفندی و بروسلوز

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 43-50

احسان قریب ممبینی؛ منوچهر قریب ممبینی؛ مراد مرادی گراوند؛ عبد الامیر رضایی؛ محسن مشکوة؛ مصطفی کنارکوهی؛ داراب عبد الهی؛ کریم امیری؛ محمد آنتیک چی؛ افشین قریب ممبینی؛ ناهید سلطانی سده